Naslouchám nebo jednám ze strachu?

Znám jednu ženu. Ta mi při jednom našem společném rozhovoru pověděla, že si myslí, že umí hodně naslouchat jiným. Já mlčela, byť nějaké informace mi k tomuto jejímu sdělní přišly. Ale nevěděla jsem, jak je předat, aby dotčenou osobu povzbudily a zvedly jí sebeúctu. A tak jsem mlčela. Avšak, nejspíš některá z těch informací měla být projevena a vyslovena. Nejspíš některou z těch informací dotyčná osoba měla slyšet, jelikož na mé mlčení zmíněná žena reagovala otázkou, zda si také myslím, že je naslouchající.

Já reagovala slovy, že ano. Pověděla jsem, že z pohledu mnohých lidí, z jejich roviny vnímání, a i z pohledu její roviny vnímání je opravdu naslouchající. V průběhu této mé reakce jsem si uvědomovala, že tím se zcela přirozeně mnou nekontrolovaně zformovala do slov jedna z informací, kterou jsem v průběhu rozhovoru s tou ženou zachytila. A ten způsob, kterým jsem to předala, se nějak objevil, aniž bych nad tím musela přemýšlet. Ta forma, jakou jsem tu informaci podala, přišla zcela spontánně a já si to uvědomila, až v tom průběhu, když jsem ji již předávala.

V obličeji té ženy bylo vidět, že té mé odpovědi rozumí, že si prostřednictvím ní něco u sebe uvědomila, něco ji došlo. A hlavně bylo očividné, že nepochybuje o opravdovosti té informace, že té informaci, kterou si mojí odpovědí poskytla, která se jí tím otevřela, věří.

Já si myslela, že tím jsem odpověděla tak, jak to v daný čas stačí, a nebudu muset zabíhat do hlubší roviny, ze které to zmíněné téma aktuálně vnímám. Záhy na to však přišla z její strany další upřesňující otázka. Zeptala se mě nějak takto: „Pro jiné, kteří to vnímají podobně, jsem podle Tebe naslouchající, ale pro Tebe ne, že?“

A já věděla, že má předchozí odpověď nestačí a že si sama daná osoba říká o podrobnější informace o daném, a tedy, že je schopná ty podrobnější informace přijmout. Pověděla jsem, že z mého pohledu není naslouchající, neboť já vnímám, že záměr jejího naslouchání není čistý, ale pramení ze strachu. Naslouchá, aby si nedělala zbytečné potíže, aby měla klid, nebyla s nikým a ničím konfrontována, aby byla oblíbená, více přijímaná, měla u té osoby punc větší důležitosti, atd.

Měli byste vidět výraz ve tváři té osoby. Nejsem schopná to popsat ve slovech. Ve tváři byl vidět velký „aha efekt“. Jakoby ji náhle došlo, že ona to vše dělá ze strachu.

Postupně její naslouchání bude stále čistší a oproštěno od břemene strachu a bude o to účinnější a pro dané osoby mnohem léčivější. Jelikož její schopnost opravdověji naslouchat poroste ruku v ruce s tím, jak poroste její láska k sobě samé. Se vzrůstající sebeláskou bude mít totiž k sobě stále větší pochopení a bude tak přistupovat k sobě a k jiným se stále větší ohleduplností a soucitem, což nebude nijak snižovat její přebírání odpovědnosti za předešlé volby. Právě naopak. A tak, jak poroste její pochopení k sobě samé, poroste zcela přirozeně i pochopení k jiným lidem. Ovšem, půjde o pochopení vyvěrající z ní samé, z její síly, nikoliv o pochopení ze strachu. Půjde o pochopení, které se projeví jen proto, že ho ucítí projevit, a projeví se prostřednictvím ní zcela samovolně. Tím pochopením nebude sledovat přímo či nepřímo nějaké protiplnění, nějakou výhodu.

Bylo cítit vnitřní ztišení té ženy a ponoření se do větší hloubky jí samotné. Bylo z ní cítit, že si tím zprostředkovala nějakou informaci, že se jí pospojoval nějaký větší celek. A to poznání, které si zprostředkovala, jí má nejspíše posloužit v nadcházejících situacích, ve kterých právě toto jí získané poznání má použít. Toto poznání, ty souvislosti, které jí došly, jsou nejspíš pro ni v nadcházejících období nástrojem, který jí má pomoci se v těch nově příchozích situacích zase o něco více postavit za sebe a vzít si z nich zase kousek své síly.

A stejně tak je to s námi všemi. Prostřednictvím nějaké nepříjemné situace dojdeme k prozření, k určitému poznání. A to je právě tím darem v té nepříjemné situaci. A tento dar pak využíváme v nadcházejících situacích a díky tomuto novému nástroji se v nich nyní dokážeme zachovat jinak, než tomu bylo dříve a tím z té situace obdržíme dar, který nám má posloužit v další situaci a tak se neustále posouváme a překonáváme sami sebe.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost domluvit se na INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ zde

 

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc