Živé vysílání

Živé vysílání pro členy Klubové sekce se bude konat 2.7.2024 (úterý). Pro členy Klubu alespoň 1X v měsíci (nejčastěji každý první týden v měsíci) od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub.  Více info »

INDIVIDUÁLKA s mámou nebo tátou pro jejich dítě (přes skype)

INDIVIDUÁLKA S MÁMOU NEBO TÁTOU PRO JEJICH DÍTĚ

Mámy a tátové, nově můžete přijít na Individuálku ne kvůli sobě, ale kvůli vašemu dítěti.

Prožívá vaše dítě (jedno jak velké) nějaké potíže? Kvůli něčemu se trápí? Něco v životě se mu nedaří? Trápí se kvůli svému tělu? Má potíže ve stravování? Se začleněním? Nic ho nebaví? Trápí se kvůli vašemu rozchodu atd.? Jako rodiče vás to přirozeně trápí. A zcela jistě se ptáte sami sebe, jak mu pomoct. Co můžete udělat, abyste svému dítěti pomohli nebo ulehčili to, čím prochází?

Přístupů k tomu je jistě celá řada. Za sebe vám říkám – pokud chcete svému dítěti skutečně pomoci, aby pomoc byla skutečná, opravdová = aby vaše dítě z vaší pomoci cítilo oporu, bezpečí, zmírněte vnitřní odpor vůči tématu, ve kterém se vaše dítě ocitá, a vůči všem, kterých se téma týká. Jinými slovy řečeno - zkvalitněte svoji vnitřní komunikaci (svůj vnitřní postoj) k danému tématu dítětě i k samotnému dítěti.

Pak nejenže vaše jednání v tom tématu vašeho dítěte bude maximálně konstruktivní a láskyplné a skutečně nápomocné, ale i kdybyste třeba vně neudělali nic, vaše dítě bude cítit ve vás oporu, bezpečí, jelikož bude cítit, že mu věříte. Čím více se vám podaří snížit odpor uvnitř sebe (to rozechvění) = čím více se vám podaří změnit obsah vaší vnitřní komunikace (vašeho postoje) ohledně dané situace týkající se vašeho dítěte, tím více jde do vašeho dítěte od vás láska (= respekt, uznání) a to vaše dítě to bude cítit, ať už si to bude uvědomovat nebo ne a bude ho to posilovat (= zvyšovat jeho skutečnou sebeúctu) ke konstruktivnímu řešení dané situace.

O tom by mohlo mluvit mnoho maminek a tatínků z "Tréninku" mysli. Jelikož když jsme během "Tréninku" řešili jejich nepříjemnou situaci spojenou s jejich dítětem a podařilo se nám během "Tréninku" snížit jejich vnitřní odpor (tlak) v situaci týkající se jejich dítěte, okamžitě v realitě viděli změnu.

A ta změna ve vnější realitě spočívala v mnoha projevech. Například jejich dítě začalo k té situaci jinak přistupovat, více v síle, konstruktivně, víc nad tím nebo ta situace se jinými okolnostmi změnila a dítě již tolik nezasahovala nebo i sám daný rodič začal v té situaci něco činit jinak a jasně viděl, že to má efekt.

Takže k této službě jste mě opět navedli někteří z vás na Tréninku mysli. A jelikož situace spojené s vašimi dětmi jsou často jedny z nepříjemných situací, u kterých chcete na "Tréninku" snížit odpor, a vy dotčení máte zkušenost s okamžitým výsledkem ve vaší vnější realitě, rozhodla jsem se Individuálku nabízet i vyloženě pro mámy a táty, kteří tak nově mohou přijít ne kvůli sobě, ale kvůli svému dítěti.

A jak je možné, že snížení vnitřního odporu byť jednoho rodiče vůči situaci, ve které se ocitá jeho dítě, pomůže dítěti? Jak je možné, že po snížení odporu rodiče dítěte se v tom tématu začnou odehrávat více konstruktivní (láskyplné) děje a navíc dítě cítí podporu, pocit bezpečí a větší jistotu v sebe?

Asi jste již mnozí slyšeli o tom, že to, co se děje vně celospolečensky, odráží stav kolektivního Vědomí. A do kolektivního Vědomí přispíváme všichni, každý jeden z nás stejnou měrou. A sice tím, jaký poměr odporu (ega) máme aktuálně v těle.

No a úplně stejný princip platí na situace v našem životě. I nad situacemi v našem životě je jakési kolektivní Vědomí, na kterém se podílejí všichni ti, kterých se ta situace přímo či nepřímo týká. A tedy do situace dítěte přispívá svým poměrem odporu a Vědomí v těle jak dítě samo, ale i jeho rodiče, sourozenci a jiní další, kteří o dané tématu dítěte vědí. A když přispívají všichni tito zmínění, tak stačí, když jeden z nich – třeba máma či táta toho dítěte, uvnitř sebe sníží odpor vůči tématu toho dítěte a tím sníží odpor v kolektivním Vědomí té situace dítěte a ta situace se začne odehrávat tomu odpovídajícím více konstruktivním způsobem. A nadto dítě bude cítit více podporu, pocit bezpečí i pocit větší jistoty v sebe.

Každý vnitřní odpor (= prožívaný tlak v těle) vždy snížíte pouze uvědoměním = změnou vnitřní komunikace (= změnou pohledu na tu situaci).

Vnitřní řeč produkujeme všichni a to neustále. Vnitřní řeč je náš postoj, který zaujímáme k sobě v dané konkrétní situaci, k chování jiného či k situaci či okolnostem života. Je to tzv. řeč pro sebe, nikdo ji neslyší. A přesto je to podle mě právě ona, která může za vše vnější, co v životě máme či nemáme, jak to dané prožíváme – zda se nám odvíjí v životě konstruktivní či destruktivní děje.

Abych byla přesná, není za to odpovědná daná vnitřní řeč, ale my sami. Jelikož my a jedině my, každý jeden z nás určuje, jaký obsah této vnitřní řeči uvnitř nás bude probíhat.

Vysvětlím.

Vnitřní řeč = jakýsi monolog, promlouvání k sobě samým vedeme neustále, aniž si to nutně vždy uvědomujeme. Kvalita naší vnitřní řeči je velmi úzce spjata s kognitivními procesy a s úrovní našich kognitivních funkcí. Já v rámci svého života zjistila a neustále se v tom utvrzuji v rámci práce s lidmi, že záleží na tom, z jaké úrovně k sobě, v mém případě k té Peti, mluvíme – zda z pozice ega anebo z pozice bez ega. A podle toho se vůči nám odvíjí i konkrétní situace, ve kterém jsem účastni. Čím více ega je obsaženo v naší vnitřní řeči vůči dané situaci, tím více destruktivně se daná situace vůči nám odehrává. A naopak.

To zda a pokud, tak do jaké míry mluvíme uvnitř sebe v egu, poznáme jednoduše.

Pokud nás náš vnitřní monolog podporuje a utvrzuje ve vidění situace pouze z pohledu toho jednoho puzzlíku (pouze z pohledu toho, co jde vidět aktuálně očima a slyšet ušima) a není v tom tendence nám ukázat širší souvislosti dané věci, pak můžete vnímat, že ve vašem těle sílí tlak, nepokoj, neklid (= roste vnitřně prožívaný odpor, boj). Můžete si všimnout, že tato úroveň toho vnitřního monologu nás vede hledat viníka venku, házet odpovědnost na jiné. V tomto případě se jedná o vnitřní komunikaci s převahou ega a děj té situace, o které takto smýšlíme (vnitřně komunikujeme) se bude odehrávat více destruktivně, iluzorně vůči nám.

Naopak pokud náš vnitřní monolog nás podporuje, abychom viděli širší obraz dané věci, abychom si připomněli možné širší souvislosti = pomáhá nám opustit vnímání situace pouze z pohledu toho jednoho puzzlíku a namísto toho nás podporuje uvědomit si, že ten puzzlík je součástí celého obrazu, pak můžete vnímat, že ve vašem těle slábne tlak, nepokoj, neklid (= roste vnitřní klid, nadhled, neutralita, roste uvědomění si naší odpovědnosti). V tomto případě se jedná o vnitřní komunikaci s nižší mírou ega anebo zcela bez ega. A to má za následek, že děj té situace, o které takto smýšlíme (vnitřně komunikujeme) se bude odehrávat více konstruktivně, opravdově vůči nám a nejen vůči nám, ale všem zúčastněným, i třeba vůči našim dětem.

Ovšem jak ta větší konstruktivnost (láskyplnost = opravdovost) v každém jednotlivém případě bude vypadat, to v rukách nemáme, ale můžeme si být jisti, že obsah vnitřní řeči, který pomáhá připomínat širší obraz dané situace a naši odpovědnost za to, že ji tady a teď žijeme (= pomáhá tím pádem připomínat naši kompetentnost, naši moc) okamžitě mění dotčenou vnější situaci ve více konstruktivní děj vůči nám a nejen vůči nám, ale vůči všem zúčastněným.

No a na Individuálce či „Tréninku“ mysli se děje to, že vy prostřednictvím mě intenzivně a zrychleně zkvalitňujete svůj vnitřní postoj (= svoji vnitřní řeč) k určitým situacím a tím okamžitě měníte průběh těch situací, jejichž změnu okamžitě vidíte ve své realitě.

Současně mějte na paměti, že odpor lze snížit pouze tam, kde jste připraveni. Na Individuálce tedy snížíte odpor pouze tam, kde jste připraveni jej snížit. Na Individuálce snížíte všechny odpory, které jste již připraveni snížit a to do míry, v jaké jste je připraveni snížit. Každý odpor vždy snížíte pouze uvědoměním = změnou vnitřní komunikace (= změnou pohledu na tu situaci a dané dítě). A nejčastěji toho uvědomění dosahujeme v nepříjemných situacích, které nám ten odpor zhmotňují. Avšak k uvědomění (pochopení) můžete dojít i v situaci, kdy vám například já budu povídat během Individuáky či "Tréninku" mysli. A pokud nějaké odpory máte snížit právě prostřednictvím situace jako je setkání se mnou, tak to tak bude :-)

A výhodou je, že se to stane během Individuálky, kdy si jen ty situace v souvislosti s dítětem nebo s vámi vybavíte v mysli a v emocích a následně ten naběhlý odpor snížíte, jak jen dokážete, a není tak zapotřebí, aby musela přijít právě ta vám známá neustále se vracející situace, abyste díky ní měli možnost uvnitř sebe NEREAGOVAT a ten odpor snížit. Takže snížíte odpor tam, kde jste připraveni a to během dvou hodin na sezení, což by se jinak stalo (když byste mě neměli v plánu) v rámci několika různě od sebe časově vzdálených situací, které by vám přišly do života.

Jak Individuálka s rodičem k vůli dítěti probíhá?

V úvodu krátce vysvětlíte téma, ve kterém se dítě ocitá, co ho trápí atd. Následně vám vysvětlím v krátkosti, jak funguje snižování odporu v těle a proč je množství odporu v těle vůči danému tématu určující pro vývoj daného tématu. Jinými slovy vám vysvětlím, jakou máte moc a v čem leží a že jí máte za každých okolností. Avšak současně platí, že vývoj nelze přeskočit :-) A následně přejdeme do samotného snižování odporu v daném tématu. Já vás budu provázet, budu vám povídat, ale odpor v těle za vás nesnížím, to musíte vy sami, a to na základě vlastního uvědomění, ke kterému vám může dopomoci právě mé povídání a vysvětlování, pokud jste připraveni. Odpor budete snižovat přímo na nepříjemných situacích spojených s vaším dítětem, které si pro ten účel vybavíte. Pokud se vám odpor podaří snížit, což uvnitř sebe poznáte :-), jelikož vaše vnitřní pnutí ohledně toho tématu povolí, okamžitě uvidíte, že děj vybavené již prožité situace probíhá jinak (více konstruktivně) a i vy se v tom budete cítit líp a i vaše dítě. No a následně byste měli vidět změny i v životě u toho dítěte v tom tématu :-)

Do mailu poté obdržíte písemné shrnutí.

Individuální sezení probíhá vždy pouze s jedním rodičem, nikoliv tedy s oběma zároveň. Vůbec není nutné, aby Individuálku podstoupil i druhý rodič. I jeden z rodičů dokáže snížením odporu v sobě udělat velké věci pro své dítě a nejen pro něj.

1 INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ pro rodiče stojí 2500,- Kč (110 EUR). Délka 2 hodiny.

nebo je možnost si předplatit více sezení a mít to za nižsí cenu:

4 INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ pro rodiče  (4 sezení po 2 hod) stojí 8000,- Kč (350 EUR). (tedy 2 hod za 2000,- Kč)

8 INDIVIDUÁLNÍCH SEZENÍ pro rodiče (8 sezení po 2 hod) stojí 13.000,- Kč (567 EUR) (tedy 2 hod za 1625,- Kč) 

Kontakt na mě: [email protected]

 

Na závěr ještě malé, ale důležité upozornění!

Nejsem psycholog ani lékař a tak Individuálka není pro ty, kteří trpí duševní či mentální poruchou, navštěvují psychologa či berou léky na zklidnění nebo mají sebepoškozující či jiné agresivní myšlenky či chování!

Vše mnou v rámci Individuálky sdílené je možné brát jako inspiraci avšak nikoliv jako dogma. Já nemám patent na pravdu. Jsem na cestě tak jako vy. Během tréninku sdílím to, co na sobě sama aplikuji a mám vyzkoušeno, že mně samotné funguje.

Děkuji vám za důvěru. Moc si toho vážím. S láskou Peťa

 

Reakce od vás

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Včera jsem si splnil své dlouholeté přání a dovolil jsem si konzultaci u Petry Jelínkové ze Znojma, jinypristup.cz. Peťo děkuju Ti, bylo to naprosto famózní. Nemluvě o tom, že se mé nemalé ego stále diví :-) Petra našla způsob, jak zneutralizovat z života to, co tam překáží. Prostě to vypnout. Je to vyšší dívčí, není to pro každého, na mne to však platilo.

Antonín Baudyš

INDIVIDUÁLKA KVŮLI DÍTĚTI

Milá Peťka, kontaktovala som Ťa pre synove epileptické farmakorezistetné záchvaty. Zredukoval sa nielen počet záchvatov, ale v podstate už od našej prvej konzultácie nemal syn záchvat pri mne. Čo už sú skoro 3 mesiace. Pochopením a znížením môjho odporu sa stal doslova zázrak. Ďakujem

Andrea

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Ahoj Peti, mně se čím dál víc daří aplikovat stav bez odporu. Já tomu říkám "vadí=odpor". Zmizely mi ze života dramata a vyhrocené situace. Po většinu času je uvnitř mě jakýsi hluboký klid a ticho, z kterého přichází impulsy. Měj se moc hezky. A děkuji za naše propojení.

Hana

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Peťo, moc děkuji za individuální konzultaci. Bylo to pro mě velice cenné, uvědomila jsem si pár svých odporů, které pořád dokola jedu, a uviděla i pár příčin opakujících se situací. Taky se mi nějak u srdce ulevilo, cítila jsem dnes příjemnou lehkost jen tak. Hned jsem si práci s odporem vyzkoušela na jedné z běžných konfliktních situaci a zafungovalo to. A to mi dává naději, že bych se takto mohla postupně zbavit spousty nepříjemných věcí, kterými si otravuju všední dny.

Mari

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Včera som celý deň skúšala dialógy:) Tak kludný a vyrovnaný deň som už dávno nezažila. Ale večer prišla skúška :-) Syn nevedel zaspať ani po bachovkach (vtedy ma vždy záchvat). Sadla som si vedľa postele a zatvorila oči. Srdce bilo ako o závod, obrovská bolesť na hrudníku, tlak hlavy výrazný -  a začala som rozhovor s mojim egom. Skĺzol do prosenia ega, aby už pochopilo... tlak ustupoval len velmi pomaly, mala som pocit až kolabsu.. ale syn do cca 5 minut zaspal bez záchvatu aj keď skoro celú noc sa potom prevaloval... cela noc bez zachvatu. Za mňa to bola až hmatatelná zmena môjho vnútra, ale viem, že mám ešte ďaleko k stavu rovnováhy...Taaaakže si prosím  2 mesiace intenzívky. Vidím, že to má zmysel, ale vidim aj to, že na tom ešte potrebujem pracovať:) Ďakujem."

Andrea

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Ďakujem veľmi. Bolo to skvelé, ešte nikdy som nezažila počas prvej individuálky toľko "aha" momentov. Ktoré som si navyše dokázala zapamätať a hneď na druhý deň aplikovať. Už teraz sa cítim inak a mnoho vecí krásne zapadlo. Ďakujem!

Andrea

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Peti, moc díky za tu individuálku - ani nevíš, jak se mi teď líp dýchá a existuje <3

Peťa

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Díky Individuálce jsem dostala informaci, kterou jsem potřebovala pro můj další posun. Po snížení odporu v daném tématu mi hned po skončení Individuálky přišlo, co mám dělat. Peťa je skvělá, vše mi hezky a srozumitelně vysvětlila, prošli jsme společně několik situací, ve kterých se mi podařilo snížit odpor. A já už vím, jak na mé cestě dál pokračovat. Peťa mi přišla do života za minutu 12. Ze srdce ji doporučuji ❤️ Peťa má úžasný a laskavý přístup, celý její projekt a to, co tvoří, má nevyčíslitelnou hodnotu!! Moc děkuju za to, že jsi. ❤️ Pomohla jsi mi.

Hanka

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ/JEDNORÁZOVÝ TRÉNINK MYSLI

Milá Peťo, moc Ti děkuji za otevření dalších dveří v mojí mysli, do kterých jsem se bála vejít. Děkuji, že jsi mě laskavě provedla poznáváním. Díky Individuálce, na které jsme v druhé části aplikovaly Trénink mysli, jsem si zvědomila spoustu souvislostí a uvědomila si svoji moc v tvoření vlastního života a opravdovosti. Individuálku i Trénink mysli s Peťou doporučuji všem, kteří cítí, že chtějí změnu a nevyhovují mu okolnosti, které se mu dějí. Když budete chtít, zjistíte, že to sami můžete změnit. Peťo, děkuji Ti za to, co děláš. 
Monika

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Ahoj Peti, moc děkuji za shrnutí, bylo to moc fajn a přínosné. Pokud bych to měla shrnout oficiálněji, tak sezení s Tebou mi přineslo okamžitou úlevu a energii tím, že jsi mi připomenula podstatu věcí a dění kolem nás. Funguje na mne Tvoje logické a systematické vysvětlování, které je rázné, plné energie a humoru. Jsem vděčná, že můžu sdílet Tvé poznání a těším se na příští setkání...Peťa
 
Peťa

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Ahoj Peti, přeju hezký den a chci Ti poděkovat, včera to bylo krásný povídání na individuálce. Mám po dlouhé době zase klid uvnitř a to je k nezaplacení! A hlavně vím, jak se sebou pracovat, abych nevysílala negace. Proč se tohle neučí odmala ve škole? Život by byl jednodušší, takže ještě jednou moc díky. 

Kristina

Myslím, že všechno má svůj čas, a všechno chodí právě tehdy, když přijít má. Jinak tomu nebylo ani u Peti. Přečetla jsem si její článek na webu a už při čtení se usmívala, ta energie byla to ono. Vždyť to znáte, když cítíte, že jste doma a tam, kde máte být. Pak už bylo jen pár kliků od toho pročíst si celý web, zjistit, co všechno Peťa nabízí a objednat se na individuálku. Sedlo si to asi ještě líp, než jsem vůbec čekala a Peťa mi pomohla rozkrýt ty vrstvy, které čekaly na rozkrytí. Asi nedovedu popsat, jak moc jsem vděčná za to, že jsme si k sobě našly cestu. Protože život, který mi Peťa skrz svůj přístup, rozkrytí blokujících vrstev umožnila, je prostě úžasný, pohádkový. Takový, jaký jsem si nemyslela, ze můžu mít. A krásné je, ze vše se stále prohlubuje a já nepřestávám být překvapená, zázraky se dějí. Děkuju, Peťa.

Peťa

Na Petinu individuálku jsem se objednala, protože jsem dlouhodobě zoufale hledala řešení složité vztahové situace. Na prvním sezení mi Peťa poměrně detailně identifikovala mé destruktivní nastavení a myšlenkové návyky, které mi brání se vyrovnat s minulostí a žít s větším klidem a radostí. Druhá individuálka pak šla ještě do větší hloubky a k rychlejšímu uvědomění, co mám v dané situaci dělat. Peti „metoda“ je unikátní ve spojení zpřístupnění a nácviku uvědomění si naší pravé podstaty a zároveň velice praktického fungování a rozhodování se ve světě. Jsem moc vděčná, že mne to k Petě a její tvorbě přivedlo, protože její „jiný přístup“ pomůže objevit nebo prohloubit poznání pravé dimenze života a člověk bez pochyb cítí, že to je to ono. 

Peťa

S Petrou som na individuálke okrem iného riešila aj môj vzťah s otcom. Vždy som pred ním mala veľký rešpekt a tiež strach, že ak neurobím tak, ako si to želá on, tak sa bude na mňa hnevať, bála som sa prejaviť a tak to bolo dlhé roky. Na individuálke som si spomenula na jednu veľkú hádku, ktorá bola vo veľkom rozrušení. Na individuálke som dostala možnosť prežiť si v rámci vizualizácie túto situáciu ešte raz. Pod Petiným vedením som sa dostala do stavu vnútorného kľudu, neutrality a zareagovala som tak, ako som to naozaj cítila. A aj ten otec na to zareagoval inak, jeho hnev a zlosť, že ho nechcem poslúchnuť sa zmiernili a ja som zrazu uvidela, čo je za tým, že je to jeho strach o mňa, že ma má veľmi rád a že tá jeho agresia je iba prejav jeho strachu. Pocítila som veľkú úľavu, prinieslo mi to viac pochopenia pre môjho otca ale aj pre mňa. A keď sme sa s otcom stretli po individuálke aj osobne, cítila som voči nemu väčší súcit a lásku a myslím, že aj on pocítil tú zmenu vo mne, pretože bol ku mne láskavejší, stále ma objímal a ja jeho. Už som necítila strach ako predtým, že sa nedokážem voči nemu vymedziť ak bude treba, vedela som, že som to už dokázala, a to aj vďaka Peti a jej podpore :-) Som za to veľmi vďačná, lebo sa cítim oveľa slobodnejšie vo vzťahu s otcom a zároveň to posilnilo aj mňa samú. Ďakujem! 

Adriana

Peti, já nemám slov, jsem dojatá. Moc Ti díky za dnešní sezení, bylo to neuvěřitelně nápomocné. Informace dosedaly jedna za druhou a celý den to ve mě žije svým životem, dosedá a víří prach. A ještě nějakou chvíli dosedat bude. Cítím neuvěřitelný vděk, že mám možnost pobývat v něčem takovém - myslím v takových myšlenkách, v takovém životě. Je to jako úplně nový život, který se mi postupně otevírá kousek po kousku. Moc děkuju za zaslání shrnutí, takhle si ho alespoň mohu číst opakovaně a připomínat si. Přeci jen jsem pořád překvapená, co všechno jsem slyšela a jak moc to trefilo bolavá místa, která jsme vytáhly na světlo (díky bohu za to, cítím se mnohem lehčí než ráno :) 

Peťa

Ještě jednou moc děkuji za individuálku, otevřelo mi to oči. Nenapadá mě více slov, byť pocitů a dojmů jsem plná a naše povídání a Vaše postřehy a rady byly úplně něco jiného, než jsem doposud zažila a bylo to opravdu silné, ještě několik dní jsem to musela vstřebávat a zpracovávat v sobě. A rozhodně se ještě ozvu a poprosím znovu o individuálku, až se mi to trošku usadí a budu potřebovat rozebrat věci dál. Teda pokud je to možné. Ještě jednou moc děkuji. 

Jana

Ahoj Peťo, ráda bych Ti poděkovala za individuálku, kterou jsem s Tebou mohla zažít. Nejdříve smích z toho, jak každá Tvá věta přesně vystihla to, co se děje a to, co si člověk nechce přiznat. Potom vizualizace, cesta do nitra a k sobě, Tvé úžasné vedení, empatie, naladění se, aha momenty. Na konci únava, věci do sebe zapadly a nastalo to nejtěžší, jak začlenit nové poznatky do života. Je to jízda, dobrodružství, cesta. A pokračuje. Takže děkuji a těším se na další "setkání". 

Kristina

Milá Peti. K individuálce pod Tvým vedením jsem se "rozhoupávala" hodně dlouho. Fakt jsem zvažovala, jestli je to nutné, jestli to nebude jen další marný pokus, protože cestu k sobě a k pochopení určitých věcí v mém životě hledám už roky a víceméně se v tom furt jen plácám. Ale v žádném případě toho času s Tebou nelituji, ba naopak. Protože prožitím si tohoto něčeho hlubokého při individuálce pod tak laskavým a milým vedením jsem si opravdu určité věci nejenže konečně víc ujasnila, ale opravdu procítila a pochopila na nějaké jiné rovině než dřív, přijala jsem je. Vnímám, že se změnilo nějaké moje vnitřní nastavení a že občas se toto vyzrcadlí už i v realitě, v mém běžném životě. A tak, přes můj počáteční vztek na vše, že to jede furt dokola, že toto přece dávno vím!, a že se z toho stejně nikdy nevymotám, najednou tuším, cítím, a snad dokonce i vím, kudy vede ta moje cesta. Jasně, asi není úplně lehká, ale určitě stojí za to po ní jít a posouvat se klidně i pomalu. Díky, Peti, že jsi mi pomohla najít směr a ukázala i pomůcky, se kterými se mi tou cestou půjde snad se vztyčenou hlavou a radostí. Moc díky za to, co nám předáváš!

Jana

Ahoj Peti, ta individuálka je vážně dobrá a cenná věc, moc Ti za ni děkuji. Spoustu věcí vnímám teď opravdu jinak a je mi jaksi lépe a lehčeji na duši. Mám pocit, že se to vážně odráží i v těch vztazích okolo, s nejbližšími. Že, když se snažím vědomě přistupovat k určitým situacím a tématům a hlídám si právě, kdy už cítím ten odpor a proč..., že se lépe rozhoduji. A že když se snažím vidět a cítit víc vděčnosti v tom, co mám, že se opravdu snížila má potřeba chtít víc či dávat si ty cíle. Taky vnímám samu sebe jako opravdu jistější, vyrovnanější a silnější, ne jako tu malou bezbrannou holku. A najednou mám prostě pocit, že vše dává smysl a že je hezký si v životě i hrát. Vím, že mě čeká ještě hodně práce, ovšem nyní mám pocit, že si pomalu a jistě šlapu cestu novou a že se mi po ní kráčí fakt jaksi lépe a svobodně. Opravdu moc děkuji za to, co děláš, za Tvou pravdivost a vyladěnost, za to, co druhým přinášíš. 

Jana

Petro, děkuji Vám za pomoc. Individuálka mi hodně pomohla. Děkuji za trpělivost a láskyplné vedení. Stává se občas, že vjedu zpátky do starého programu, a tak po uvědomění si toho přepínám a vystupuji z toho programu. Shrnutí, které jste mi poslala, je trefné přesné a výstižné, úplně vyšité k mým programům. A proto ještě jednou moc děkuji. 

Stáňa

Musím říct, že celá individuálka mi hodně dala. Jako jedno z mála sezení mi dala konkrétní věci, po kterých mám jít a pracovat s nimi. Občas se to daří, občas jedu starý zajetý koleje, ale snad to bude jen lepší a lepší :) Už jen to, že si tu věc může člověk pohlídat, je super a velký pokrok. 

Pavla

Dobrý den Péťo, ještě jednou děkuji za jedinečný zážitek z individuálky. Ještě teď mám v sobě ten krásný uklidňující pocit. Taktéž děkuji za krásné a výstižné shrnutí. Sepsala jste to naprosto přesně. 

Jana

Peti, děkuji Vám moc a moc za pomoc. I přesto, že mám raději osobní setkání, individuálka po Skypu mě příjemně překvapila...jako byste seděla vedle mě :) Jste milá, otevřená, láskyplná bytost. Už během individuálky ze mě spadl balvan, který jsem s sebou poslední týdny nosila. Vím, co mám dál dělat jinak a čím jsem si zbytečně komplikovala život. Díky!!! 

Radka

Milá Petra, dúfam, že Vás veľmi neokradnem o čas, ale mám silný pocit, že Vám mám napísať nasledovné:) Dnes som len tak cestovala v autobuse a zrazu mi prišlo veľké uvedomenie z mojej individuálky. To, čo mi tam bolo ukázané, má pre mňa veľmi zásadný význam. Ako keby som stála na križovatke a mala sa rozhodnúť medzi dvoma cestami, tou starou, kde pôjdem tak ako doteraz a budem si naďalej pestovať tú svoju závislosť, barličky, potvrdenia, atď..., alebo pôjdem tou novou cestou a skúsim si ten vzorec postupne vyliečiť a uzdraviť. Došlo mi, aká veľká sila v tom rozhodnutí je, že to, akou cestou sa vyberiem a že iba ja si to vyberám, má zásadný vplyv na môj ďalší život, že mi ten iný postoj vlastne môže úplne zmeniť život. Cítim z toho veľkú silu, ale zároveň aj veľkú zodpovednosť za toto moje rozhodnutie, normálne ma to na chvíľu doslova "ovalilo" a stále to veľmi cítim...Ja som si už vybrala a nie je to jednoduché, lebo každý deň vidím ako mi chýbajú tie barličky a tie moje strachy tiež vôbec nezmizli, stále tu sú, ale som rada, že ich vnímam a že si ich uvedomujem, toto je proces, vidím to ako cestu, ale chcem po nej ísť...Tá druhá individuálka je pre mňa ešte asi zásadnejšia ako tá prvá, rozumela som síce čo je pre mňa ten hlavný odkaz, ale až dnes mi to nejako celé docvaklo tak naozaj:) Som rada, že sme tú individuálku mali a keď som na ňu išla, asi som ani netušila aký význam bude pre mňa mať:) Toľko teda odo mňa, musela som Vám to napísať:) 

Adriana

S Petrou som zažila zatiaľ dve individuálky, každá bola úplne iná a obe mi veľmi pomohli. Petra je veľmi milý a láskavý sprievodca, ktorý Vás prevedie na Vašej ceste k sebe, kde si sami poskytnete informácie, ktoré práve potrebujete. Potešilo ma aj to, že môj "príbeh" pekne zhrnula do článku v Klubovej sekcii, vďaka tomu si môžem aj neskôr pripomenúť to podstatné. A jej slová v článku sú pre mňa podporou aj do budúcnosti:). Ďakujem!

Adriana

Milá Péťo, moc a moc DĚKUJI za včerejší Individuálku. Setkání s Vámi je jako přijít ke studánce s živou vodou. Jste krásná, moudrá, empatická bytost a já jsem vděčná za setkání s Vámi, za Vaši podporu a porozumění. Trošku jsem se bála té formy přes Skype, ale bylo to moc příjemné. S láskou a vděčností

Soňa

Po Tvých individuálkách se rozprostírá ve mně klid. Nutí mne k zamyšlení, ale ne k zamyšlení nucenému a někam tlačenému, ale volnému, klidnému. Je pro mne fascinující a příjemné pozorovat, jak mezi námi plyne klidná energie, vzájemné napojení. Jak formuluješ a říkáš nevyslovené, co bych právě chtěla vyslovit, nebo co přesně doplňuje tok myšlenek nebo dění. Celé je to intenzivní a zároveň čas plyne úplně jiným tempem než obvykle. Rychleji a zároveň příjemně pomaleji. Nacházím v sobě odpovědi, když se uvolním a přestanu se nutit do toho, abych nějaké odpovědi našla. Fascinující, úžasné. Začínám mít pocit, že bez toho už nemohu být. Vůbec jsem nevěděla, s čím tentokrát za Tebou půjdu, a vyplynulo z toho vše tak příjemně a plynule. To napojení na universum je osvobozující a zároveň vedoucí dál do sebe i mimo, ale týkající se mne. Díky, jsem vděčná, že Tě znám a že se mnou pracuješ. Začínám rozlišovat, co je ego - rozum - hlava a co srdce - univerzum - vnitřní vcítění se. Přála bych to každému. Těším se na další práci a na to, až najdu cestu k sobě a prostřednictvím jí i k ostatním. Ale jinak než doposud. Klidněji, užitečněji a plněji. Krásný večer. 

Any

Dobrý večer Peti, chtěla jsem vám jen napsat své dojmy po individuálce. Individuálka, stejně jako ta první, se mnou pracuje postupně, jsem vždy u vytržení AHA momentů. Opravdu mohu potvrdit, že se mé procítění z individuálky plně promítá do mnoha mých situací - pozvolna, jako bych je vždy viděla z mnoha úhlů pohledu. Těžko se to popisuje slovy, ale jakoby část mne "naschválníček" opravdu odešel. Postupně se vše začalo promítat a sedat do mého života. Hodně to pracuje s mým egem, ale jako bych se i na něj dívala více soucitně. Věci, o kterých jsem si myslela, že nikdy nezmizí, nejdou odpustit, nikdy se přes ně nedostanu, protože by mi prasklo srdce, nebo to prostě neumím, se opravdu uvnitř mě postupně mění. Moc děkuji za světlo které nesete a nabízíte dalším. Jste velkou inspirací.

Jitka

Ráda bych se s Vámi podělila o mé zkušenosti z individuálek. V prvé řadě bych chtěla zmínit, že "povídání" s Peťou je pro mě velmi uklidňující záležitost. Cítím, že se věci dávají do pohybu, že se měním, vyvíjím. Když jsem poprvé absolvovala individuálku, na začátku jsem byla lehce skeptická, jak se s tím moje hlava popere, co mi dovolí, jestli vůbec budu schopna připustit možnost něčeho vyššího. "Výsledek" mě překvapil. Netvrdím, že by se nějaký větší efekt dostavil hned, snad pocit nějaké úlevy, ale v následujících týdnech jsem si najednou uvědomila, že situace, na které jsem reagovala předtím emočně, nechávám plynout s klidem, pohodou. A to byla pro mě obrovská osobní výhra. Druhá individuálka byla velmi "emotivní", již jsem věděla, do čeho jdu, nebála jsem se pustit se někam dál a proto proplakala pár kapesníků. Opět s odstupem času sleduji posun v mém jednání, aniž bych se na něj vědomě zaměřila. Samozřejmě nejsem na konci, ale vím, že jsem na správné cestě. Proto bych všem, kdo váhají, chtěla říct, že je to "povídání" může velmi příjemně překvapit.

Dáša
Už dlouho se zajímám o duchovní cestu, velmi mě baví různé články nebo videa s tématikou, jak se posunout ve svém životě dál. Informací bylo tolik, že jsem se v tom topila a stejně jsem nevěděla, jak tyto informace použít v praktickém životě. Individuálka s Peťou byla pro mě inspirací a uvědoměním, abych nacházela odpovědi na své otázky uvnitř sebe a nenechala se vláčet emocemi a hlavou (informacemi, které jsem získala venku). Během povídání s Peťou jsem se naladila do svého středu – zdroje, což nebylo úplně lehké, jelikož jsem s ním do té chvíle nebyla vědomě ve spojení. Moc děkuji Petě, za skvělé vedení během individuálky, které mě více spojilo s moudrým vedením, jenž máme všichni uvnitř sebe, ale jen málokdo si to uvědomuje.
Jarka
Ještě jednou děkuji za individuálku i za shrnutí, je pro mě cenné. Určitě dám vědět a napíšu Vám změny. Vracím se ke všemu, co jsme společně udělaly, mám v sobě klid a vím, že jde vše tak, jak má jít:-) Jako bych měla pocit, že jsem ve zdroji a důvěřuju tomu všemu.....je to skvělý pocit :-)
Katy
Po mé individuálce s Vámi se mi daří udržovat pozornost na svůj vnitřní klid nebo aspoň si uvědomovat, kdy z toho klidu vypadnu, a vracet se tam. Hodněkrát jsem si už uvědomila program, na základě kterého funguju. Děkuji za vedení v individuálce, při které jsem si ze sebe vytáhla nevyléčenou bolest z minulosti, na kterou bych si sama nepřišla. Odnesla jsem si z toho nejen vyléčení té staré bolesti a pocitu viny, ale i poznatek a prožitek toho,  že lze tu bolest, a tím vlastně i program a část toho, co vyzařuju, během velmi krátké doby rozpustit. Sama jsem se divila, jak je to jednoduché, a snažím se to používat i v běžném životě, vždy když si uvědomím něco dalšího, co mě omezuje v radostném prožívání každého okamžiku. 
Katka

Individálka pro mě byla velmi emotivní a inspirativní a opravdu mi pomohla dívat se zase o kousek jinak na dění kolem sebe. Chci ti poděkovat nejen za individuálku/y, které vedeš, ale za vše, co lidem dáváš, ukazuješ, jak se "obnažuješ" a dáváš tak ostatním možnost vidět věci jinak. Došlo mi, jak důležité je si všechny naše vnitřní neshody, bolístky a rozpory vyřešit právě teď, v životě, který právě žijeme. Jak důležité je, aby to naše okolí mělo možnost vidět, zažít a žít. Jak tím naším postojem "měníme" i naše předky a potomky. Děkuji Ti, že jsi součástí doby, ve které žiji i já. Děkuji Ti, že se staráš! Přeji Ti krásné dny a těším se zase někdy na viděnou :-)

Karolina
Míra

Dobrý den, Péťo, ještě jednou moc děkuji za individuálku a za Vaši péči na ní. Napadlo mě, proč vlastně individuálky nezdražíte? Hodnotu mají určitě vyšší než 1000,-Kč. Pro někoho může být nízká cena i odrazující v tom smyslu, že si na vědomé úrovni řekne: "To mi nepomůže, když je to tak levné" ... takový kouč si účtuje třeba 6000,-Kč/hod. .... V uplynulých dnech po individuálce vnímám, že máme se ženou mnohem bližší vztah. Zároveň jsem pocítil i změnu v intimní oblasti. Již delší dobu jsem si uvědomoval svojí lakomost a sobeckost, ale od individuálky mi začaly tyto moje vlastnosti vadit, což je super. A zároveň mi díky individuálce došlo, jakou nehojnost do mého života přinášejí. Také jsem si díky individuálce uvědomil, že dříve jsem byl štědrý. Avšak poté, co jsem se odnaučil být workoholikem, jsem byl až příliš lakomý. Nyní je to u mě o nalezení rovnováhy mezi štědrostí a lakomostí do té míry, abych tou přílišnou štědrostí zase neubližoval sám sobě jako dřív, ale zase abych svojí lakomostí neokrádal ostatní o svoje dary, které mi byly dány :-) Je fajn, že ty věci, co ve mně probíhaly při individuálce, mám stále zvědoměné a dochází u mě v různých situacích vždy k uvědomění. Děkuji!

Míra

Na individuálku jsem se velmi těšila, už nějaký čas jsem Péťu sledovala na jejím webu a na youtube. Byla mi od pohledu z videí velmi sympatická. Cítila jsem takovou blízkost a přirozenost a tak jsem neváhala a objednala se. Prošli jsme společně pro mě aktuální téma. Péťa byla empatická, po celou dobu mi asistovala a podporovala mě, provázela mě, dokázala mě prostřednictvím svého hlasu uvést do stavu absolutního klidu a moje mysl se konečně zastavila. A tehdy se začaly dít věci. Začaly se vynořovat pocity a situace, které byly potřeba dořešit pro můj další posun. Ve spojení s mým průvodcem a Pétinou osobitou asistencí jsem si díky individuálce v sobě dořešila, co bylo potřebné a dostalo se mi úžasného daru a návodu, jak pracovat se svými strachy. A současně jsem objevila svoji průvodkyni, za což jsem nesmírně vděčná. Děkuji z celého srdce za to, co děláte Péťo, jste skvělá.

Hanka

Na individuálních setkáních oceňuji hlavně to, že odpovědi na mé vnitřní otázky si dávám já sama a ve formě, které já sama rozumím. Nikdo vám neříká, co máte dělat, vy to ucítíte uvnitř vás. U mne probíhá individuální setkání pomocí vnitřních pocitů a vizualizace. Jsou to silné emotivní zážitky, které jdou do hloubky mé duše. Dle mne se tyto vnitřní stavy nedají ani popsat, šlo o rozpoložení mě samé uvnitř mne. A to byl pro mne ten nejsilnější zážitek, protože kdyby mi to někdo jen vyprávěl, nevěřila bych tomu tak, jako když jsem si to mohla uvnitř v sobě zažít. Peťa je úžasný průvodce, který přesně ví, v jakém okamžiku a jakou otázku má položit. Má velmi citlivý přístup a nezpochybňuje naše prožitky. Ráda bych vzpomenula i její dvě knížky, které píše o svém životě, ale ve chvílích, kdy jsem je četla, jako by psala i o mém životě. Je to úleva, protože si řeknete: "Nejsem sama, to stejné prožívá více lidí". V knihách jsem si našla odpovědi na mé otázky právě v tom správném okamžiku. Knihu Potenciál jsem četla před rokem a nyní jsem se k ní opět vrátila a byla jsem překvapená, kolik věcí jsem v předchozím čtení neviděla. Uvnitř cítím, že mi i do budoucna budou knihy mít co říct. Za vše děkuji

Linda

Po pravidelném pročítání příspěvků jsem se i já odhodlala k individuálce. Potřebovala jsem vyřešit jeden vztahový problém, se kterým jsem se prala téměř dva roky. Z individuálky jsem měla trochu obavy: jestli se dokážu dostat do hloubky své duše, jaké z toho budu mít pocity? Ale díky laskavému vedení Peti jsem to dokázala a našla odpovědi na své otázky. Bylo to pro mě velice příjemné a ráda se k tomu v myšlenkách občas vracím. Cítím se teď volnější a svobodnější. Děkuji

Jitka

Domluvil jsem si s Peťou individuálku, abych řešil problémy v projektu, na kterém jsem aktuálně pracoval. Vlastně jsem ji chtěl přizvat, aby mi s problémy v pracovním kolektivu pomohla. A hned na začátku mi dala ťafku, že řešit někoho jiného je nesmysl, že vždy ve všech problémech řešíme jen sami sebe. Nevím, jestli záměrně nebo mimoděk po mně chtěla něco, co je mi bytostně nepříjemné, protože tomu nerozumím. Chtěla po mně zviditelňovat mé sny nebo pocity. Pod jejím tlakem nakonec ze mě vypadl příběh, příběh o vlkovi. Peťa mi ho trošku rozebrala a vysvětlila. Respektive převyprávěla mi ho svýma očima. Byl jsem z toho naměkko. Ale to vše vlastně nebylo podstatné a nijak důležité. Nebo možná bylo, ale to nevím. To podstatné a důležité pro mě přišlo až pár dní po sezení. Pocit nepochopení vzkazu vlka mi nedal spát. Donutil mě přemýšlet o něčem z úplně jiného pohledu, než jsem byl zvyklý. Peťa mě tím nepřímo donutila, abych o příběhu vlka přemýšlel do hloubky sám. Sám za sebe. A to je na individuálce s Peťou a na jejím přístupu to nejkrásnější. Vlastně vás tak nějak bokem donutí, abyste si začali srovnávat své myšlenky a své hodnoty sami v sobě. Neradí, neříká co a jak, ale pomáhá vám najít se sám v sobě.

Petr

Moje první setkání s Péťou bylo prostřednictvím jejich článků. Při jejich čtení jsem se cítila moc dobře. Vnímala jsem, že mě uvnitř oslovují, dotýkají se míst, která u mě touží být více pochopena a přijata. Po té u mě přirozeně dozrál pocit Péťu oslovit na individuálku. Při společné práci mi následně začalo docházet, co je příčinami mých nepříjemných situací. Jakýmsi nepopsatelným způsobem jsem začala cítit, kudy jít dál, cítila jsem se přijata taková jaká jsem a to je velmi osvobozující pocit, za který jsem velmi vděčná. Nevidím jemnohmotný svět, nemám slyšení a přesto se mi dostalo informací přesně v mé úrovni vědomí, tak abych je co nejlépe pochopila a začala žít. Setkání mě nezbavilo strachů, což jsem ani nečekala, ale dalo mi návod a informace, jakým způsobem jít dál životem tak, abych se cítila dobře.Za sebe píšu, kdo cítí impuls Péťu oslovit, nemějte obavu, je pro Vás připraveno přesně to, co potřebujete vědět. Děkuji Péťo.

Radka

Pro skypové sezení jsem byla rozhodnutá okamžitě po pročtení stránek "jinypristup.cz", na které jsem narazila "náhodou" :-) Pocity, které ve mně sezení zanechalo, byly a jsou stále velmi silné. Vše prožité, procítěné během sezení vede k uvědomění si sebe sama, pojmenování něčeho dosud neuchopeného a přesto hmatatelného - protože se to neuchopené stále zhmotňuje v každodennosti. A pecka je, že si na to člověk přijde během sezení úplně sám a to dříve neuchopené sám pojmenuje. Peťka je velmi milá, empatická mladá žena - chvíli po začátku sezení opadlo takové to "pnutí těla", během pár minut došlo k uvolnění a k otevřenému přístupu - prostě to, co Peťa vysílá, to jí okamžitě začnete vracet. Peti, děkuji za Tvé láskyplné vedení - vhodně volené jednoduché otázky, vhledy, zviditelnění maličkostí, trpělivost a respekt. Všechno toto, a určitě toho bylo více, mě provedlo neuvěřitelnými zákoutími svého nitra, abych tam našla, co hledám. Samu sebe a ještě mnohem víc - protože už vím, že nikdy nejsem sama. Moc děkuji, jsem vděčná za vše, co se událo a že jsem Tě mohla potkat.

Jana

Milá Péťo, moc Ti děkuju za naše společná setkání. Ze začátku jsem nevěděla, co od toho mohu čekat a kam se bude naše setkání ubírat. Ale mám z toho velkou radost. Díky Tvému vedení a postupně následujícím otázkám dochází k nádhernému "zrcadlení", kdy se mohu do sebe hlouběji podívat a nalézt pocity i skutečnosti, o kterých jsem nevěděla a byly velice hluboce skryty. Nyní vyplouvají na povrch a já se s nimi mohu smířit, přijmout je a tím zbavit různých bloků a subjektivních domněnek i představ, které mě brání dostat se k mému skutečnému já, být opravdu sama s sebou. Už teď jsem díky Tobě ušla kus cesty a už se těším na naše další společné kroky. Díky za vše!

Bára

Když jsem se chystala na první individuálku s Peťou, měla jsem představu, že si prostě budeme povídat a že na základě rozhovoru získám odpověď na své otázky. Skutečnost ale byla naprosto ohromující! Otevřel se mi doslova svět za zrcadlem! Ocitla jsem se uprostřed ohromného dobrodružství svého vlastního nitra, kde se mi laskavým a příjemným vedením dostalo návodu na cestu k sobě. Děkuji za vzrušující poznání a těším se na další cestu.

Markéta, Brno

Drahá Peta, uz je to zopár dní, co sme sa skontaktovali na individuálnom sedení cez skype. Velmi Ti dakujem za ten cas, strávený s Tebou, za Tvoje otázky, ktoré ma viedli k odpovediam mojej duše. To sedenie bolo tak vyživujúce a podporujúce, stále z něho čerpám. Vdaka za otovrenie a rozšírenie obzoru, co mi už teraz prinieslo nové perspektívy. Este raz velmi pekne DAKUJEM!

Luba Nidhi Hendricks, Regensburg, Německo

Chce to jiný přístup sama k sobě, jsem si říkala pár dní před tím, než na Facebooku "náhodně" vyskočila stránka s tímto názvem... Individuální setkání je nepopsatelné. Je to jako když hovoříte s někým, kdo ví, kdo vás zná... Občas jsem měla i husí kůži po těle, nebo pocit, že to "zapadlo" tam, kam má, a vše dává smysl... Uvědomila jsem si spoustu věcí, získala jiný pohled na situace, které prožívám nebo jsem prožívala.Těžko se hledají slova, která by vystihla, co člověk cítí a prožívá... takový vnitřní klid a souznění... Po tomto setkání mám ještě větší chuť se poznávat a nebát se toho. Moc Vám za to děkuji a přeji krásné dny.

Věra, Chomutov

Petra je výjimečný člověk, po přednášce o komunikaci, kde mě zaujalo její nadšení a nasazení, jsem se rozhodl zkusit osobní rozvoj. Velmi nenásilným způsobem a dobře mířenými otázkami se snaží dobrat k jádru problému, který je často jinde než člověk v první chvíli myslí - pomoci člověku na cestě k sobě. Během sezení jsem cítil velmi silně aktivaci srdeční čakry. Mohu jen doporučit každému, kdo se ocitl na životní křižovatce, jak v pracovním nebo osobním životě, nebo se jen chce podívat na věci z jiného úhlu.

Lukáš N.

Milá Peťo, děkuji za čas strávený v Tvé přítomnosti. Byl to pro mě čas, který mi hodně dal..... Ještě jednou moc děkuji a přeji krásné dny, mnoho spokojených klientů ...

Jana Hájková, Brno

Dobrý deň Petra, veľmi sa teším, že som sa rozhodla prísť, pretože sme spoločne pomenovali niektoré presvedčenia, ktoré ma držia tam, kde som. Robíte skvelú prácu a veľmi Vám držím palce na Vašej ceste.

Andrea Sporková, Bratislava

Peťu jsem potkala ve velmi těžké životní zkoušce a to při soudní při o děti. Pomohla mi se podívat na celou záležitost i z jiného úhlu a pochopit i protistranu. Úspěch na soudě,kdy výsledkem byla vzájemná dohoda obou stran, nebyl pro mě hlavní cíl, ale Peťa dokázala změnit celý můj náhled na tuto problematiku a vnímat potřeby druhých celkově. Děkuji ti za získanou trpělivost a dvojí pohled :)

Adriena R.S., Brno

Děkuji Petře za otevření nových dimenzí v oblasti řešení problémů, ať už po pracovní stránce nebo v soukromí. Lidé občas zapomínají na to, nebo si spíše neuvědomují, že lze nalézt alternativní řešení, které bude nakonec pro všechny zúčastněné tím nejlepším výsledkem. Petra ukazuje svým klientům, jak nahlížet na problémy z lepší stránky. Její přístup je správná cesta, protože se do toho vrhla s nejlepšími úmysly.

Andrea N., Znojmo

Paní Petro, děkuji mnohokrát za setkání. Bylo v přátelské a uvolněné atmosféře a bylo mi velkým přínosem. Díky Vašim otázkám, na které jsem hledala odpovědi, jsem pochopila, jak je důležité mít se rád, protože jen spokojený a vyrovnaný člověk může dál kolem sebe rozdávat radost a zvládat nelehké překážky, co nám život položí do cesty. Otevřel se přede mnou jiný pohled na svět. Děkuji Vám :-)

Jolana M., Brno