Živé vysílání

Živé vysílání pro členy Klubové sekce se bude konat 6.5.2024 (pondělí). Pro členy Klubu alespoň 1X v měsíci (nejčastěji každý první týden v měsíci) od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub.  Více info »

Ochrana osobních údajů

Děkuji, že jste se přišli podívat na můj web. Moc si toho vážím. Tyhle internetové stránky provozuji já – Mgr. Ing. Petra Jelínková, IČ: 73610984, s místem podnikání Větrná 548/17, Přímětice, 669 04 Znojmo a jsem SPRÁVCEM všech osobních údajů, které mi v rámci mé činnosti prezentované na těchto webových stránkách jinypristup.cz poskytujete.

Beru ochranu vašich osobních údajů vážně a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých webových stránek cítili dobře. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek jinypristup.cz nebo v souvislosti s činnostmi zde nabízenými zpracovávám v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Na tomto místě si můžete přečíst podmínky použití webových stránek jinypristup.cz a informace týkající se ochrany vašich osobních údajů. Projděte si je prosím pozorně. Obsahují totiž vedle jiného informace o tom, jaké osobní údaje zpracovávám, z jakých právních důvodů a pro jaký účel, a o tom, že využívám dalších služeb, tzv. zpracovatelů, a které vaše údaje a v jakém rozsahu jim zpřístupňuji.

Berte prosím na vědomí, že tento text, který vás informuje o ochraně vašich osobních údajů, může být postupně upravován a měněn, a to z důvodu případné změny právních předpisů a i z důvodu zlepšování informovanosti, čitelnosti a přehlednosti tohoto textu pro vás. Tak se sem občas mrkněte a ten text si přečtěte znovu.

Zásady a právní důvody zpracovávání vašich osobních údajů

Osobní údaje od vás získávám a zpracovávám jen tehdy, když je k tomu právní důvod, a to v minimálním rozsahu, který je zapotřebí, a tyto údaje uchovávám pouze na nezbytně nutnou dobu. V souvislosti s mojí činností prováděnou na tomto webu jinypristup.cz od vás osobní údaje získávám a zpracovávám z těchto právních důvodů:

 • pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste na základě své svobodné vůle (př. vyřizování vaší objednávky zboží z e-shopu a při jejím doručení, při objednání a realizaci služeb, pro případnou reklamaci atd.),
 • pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost (př. napíšete mi s žádostí o službu, o informace ohledně zboží v e-shopu či vznesete dotaz ohledně mých činností a tím získám váš email).
 • pro splnění povinnosti vyplývající z právních předpisů, která se na mě jako na správce vztahuje (např. vedení daňové evidence a archivace po zákonnou dobu, doložení vzniku smlouvy, tj. právního důvodu pro připsání finanční částky na můj účet atd.),
 • pro účel ochrany mých oprávněných zájmů jako správce či třetí strany. Z tohoto důvodu zpracovávám některé vaše osobní údaje pro účel:
  • zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (např. zajištění bezpečnosti serveru proti hackerským útokům a odhalování chyb, k tomu slouží logy, které obsahuji vaši IP adresu, viz níže),
  • rozvoj a zlepšování webu dle zájmů vás jako jeho uživatelů a zlepšování kvality služeb a vývoj nových - př. provádím analýzy a měření, zjišťuji například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek na webu, prohlížeč, stránku, ze které uživatel přichází na moje stránky, IP adresu návštěvníka, čas strávený na stránkách webu. Tyto údaje včetně IP adresy jsou sbírány proto, abych dokázala nabízet kvalitní relevantní obsah, mohla nabízet služby způsobem, který je vám blízký, a umožnila vám jako návštěvníkům zpětnou vazbu (např. nástroje Google Analytics více níže).
  • prokázání vzniku smlouvy, jejího splnění, pro případné nároky z vad vámi uplatněné či jiné případy, kdy bude v mém zájmu prokazovat informace týkající se našeho smluvního vztahu, naší komunikace či jiných skutečností. Např. nástroj Mailchimp zaznamenává IP adresu k zajištění prokázání uděleného souhlasu se zasíláním "Novinek" z webu jinypristup.cz.
 • v ostatních případech jen, když mi udělíte svobodný, aktivní, informovaný a kdykoliv odvolatelný SOUHLAS pro jeden či více konkrétních účelů zpracování vašich konkrétně vymezených osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

  U mě se v souvislosti s činnostmi zveřejňovanými a nabízenými na webu jinypristup.cz jedná o tyto případy:
  • Mailing - kdy zcela dobrovolně a aktivně využijete možnosti zasílání "Novinek" z webu jinypristup.cz. Jedná se o články či videa, ke kterým může být přiložena nabídka produktů, služeb nebo přímo o nabídky produktů, služeb či pořádaných akcí. Pro tento účel mi poskytujete vaši emailovou adresu jako osobní údaj.
  • Reference - kdy mi poskytnete referenci např. na knihu, Klubovou sekci či službu a dáte mi souhlas k jejímu uveřejnění na mém webu spolu s nějakým vaším údajem. V tomto případě zpracovávám vaši emailovou adresu a jméno, popřípadě příjmení či místo.
 • Údaje v tiráži knih vydaných nakladatelstvím: Mgr. Ing. Petra Jelínková - JINÝ PŘÍSTUP - Jedná se o údaje (jméno, příjmení, popř. emailová adresa, telefonní číslo, webová stránka) ilustrátora knihy, fotografa, korektora textu knihy, atd. V těchto případech je uvedení zmíněných osob v tiráži knihy zcela dobrovolné a zcela na jejich vůli, zda chtějí být v knize uvedeni či nikoliv. Jedná se však dle mého názoru o specifický souhlas, neboť je problematické jej kdykoliv odvolat, když už je kniha v určitém nákladu vydána. V tomto případě dle mého názoru je souhlas daných osob po vydání knihy neodvolatelný. Avšak v případě dalšího vydání té samé knihy, v případě dotisku, je pak potřeba nový souhlas s uvedením daných osob v tiráži knihy.

Bezpečnost

Přijala jsem technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila od vás získané osobní údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Moje bezpečnostní opatření se s vývojem technologií budou stále zlepšovat.

Komu předávám vaše osobní údaje a proč (Zpracovatelé)

Všechny úkony, opatření a procesy související s webem jinypristup.cz a podnikáním prostřednictvím něj nejsem odborně schopná zajistit sama. Nevyznám se v účetnictví a jsem velký IT laik. To je důvod, proč některé vaše osobní údaje zpřístupňuji třetím osobám, tj. ZPRACOVATELŮM, a to konkrétně pro tento účel:

 • Vedení daňové evidence, a to z důvodu toho, že je to má zákonná povinnost a potřebuji v tomto pomoc odborníka. Tuto činnost za mě provádí účetní se sídlem v České republice. V souladu s tím účetní zpracovává tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační adresu, popř. doručovací adresu, popř. název firmy, IČ a DIČ, sídlo firmy (objednáváte-li jako podnikatel), č. účtu, ze kterého posíláte platbu.
 • Provádění technických, vývojových, provozních a bezpečnostních IT opatření a obecné IT podpory mojí činnosti, a to z toho důvodu, že se v této oblasti příliš neorientuji a potřebuji v tomto pomoc odborníka. Tuto činnost za mě provádí IT odborník se sídlem v České republice. V souladu s tím zmíněný IT odborník zpracovává všechny vaše osobní údaje, které jsou vedeny v elektronické podobě, a to ať už v rámci provozu informačního systému (web, e-shop) nebo vyžádané IT podpory. Zároveň ve spolupráci či prostřednictvím tohoto IT odborníka využívám další IT služby jako Google Workspace, Google Analytics, Mailchimp, CloudFlare, WEDOS (více v Seznamu zpracovatelů).

Seznam zpracovatelů je k dispozici k nahlédnutí zde: Seznam zpracovatelů osobních údajů.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje, které zpracovávám pouze na základě vašeho souhlasu, můžete kdykoliv odvolat. V případě mailingu se můžete odhlásit z odběru stisknutím odkazu „Odebrat z e-mailového seznamu“, které je na konci každého rozesílaného mailu. V případě odvolání souhlasu s referencí či v případě žádosti její úpravy, prosím napište mi na mail: [email protected]. A já bez zbytečného odkladu referenci smažu či upravím dle vaší žádosti. Pokud souhlas k mailingu či ke zveřejnění reference odvoláte, všechny vaše osobní údaje pro tento účel poskytnuté smažu, nebude-li jiný právní důvod pro jejich uchování.

Výjimka v případě uděleného souhlasu být uveden v tiráži vydaných knih viz výše.

Vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

V souvislosti s ochranou vašich osobních údajů a vašimi právy, vás informuji, že mám úmysl předat vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci za účelem využití služeb cloudu Google Workspace (e-mail, záloha) a nástrojů Google Analytics (monitoring a analýza návštěvnosti) Mailchimp (e-mailové kampaně), CloudFlare (bezpečnost a optimalizace síťového provozu). Všechny tyto služby a nástroje operují plně v souladu s GDPR a jsou certifikovany v EU-US Data Privacy Framework (více zde: https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=56918&n=predav...). Více také v Seznamu zpracovatelů.

Na mém webu jinypristup.cz nedochází v souvislosti se zpracováním osobních údajů k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Vedle všeho uvedeného v tomto textu máte vůči mně jako správci vašich osobních údajů další práva, která jsou však již založena většinou na vaší aktivitě, a sice:

 1. Právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracovávám.

  To znamená, že na základě vaší aktivní žádosti jste oprávněni ode mě získat informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou vaše osobní údaje u mě zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, získáte ode mě ohledně nich tyto informace:

  • jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
  • pro jaký účel je zpracovávám,
  • kde jsou uloženy,
  • komu všemu byly nebo budou tyto vaše osobní údaje zpřístupněny,
  • plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy,
  • právo požadovat ode mě opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, nejsou-li zpracovávány z jiného právního důvodu,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo vznést námitku,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

  Tuto případnou žádost mi prosím sdělte na email: [email protected].

 2. Právo na opravu, resp. doplnění vašeho osobního údaje

  V případě, že zjistíte, že o vás zpracovávám nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. V tomto případě mi napište na: [email protected] a já opravu provedu bez zbytečného odkladu.

 3. Právo na výmaz vašeho osobního údaje

  Vaše osobní údaje, které jste mi poskytli na základě vašeho souhlasu, smažu na vaši žádost, není-li dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování. Pro tento účel mi napište na email: [email protected] či v případě mailingu stačí odkliknout odkaz „Odebrat z e-mailového seznamu“ nacházející se pod každou zprávou zaslanou s vaším souhlasem vám do mailu prostřednictvím mailingu. Ostatní údaje, které zpracovávám z jiných právních důvodů, bez zbytečného odkladu smažu poté, jakmile odpadnou všechny právní důvody pro jejich další zpracování.

 4. Právo na omezení zpracování

  V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování vašich osobních údajů (př. získaných v důsledku poskytnuté reference), napište mi, u jakých vašich osobních údajů chcete omezit zpracování a v jakém rozsahu. Já tak bez zbytečného odkladu učiním, vyjma případů, kdy to udělat nemůžu z jiných právních důvodů, pro které vaše osobní údaje zpracovávám. Pro využití tohoto vašeho práva mě prosím kontaktujte na: [email protected].

 5. Právo na přenositelnost údajů

  Pokud byste chtěli, abych vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, je to možné. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, vaší žádosti nebudu moci vyhovět. Pro využití tohoto vašeho práva mě prosím kontaktujte na: [email protected].

 6. Právo na dotaz a vysvětlení

  V případě, že máte podezření, že zpracováním vašich osobních údajů narušuji ochranu vašeho osobního a soukromého života nebo že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, či se chcete na cokoliv v souvislosti s mým zpracováním vašich osobních údajů zeptat, můžete mi napsat na mail: [email protected], a požadovat vysvětlení či vznést dotaz.

 7. Právo vznést námitku

  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracovávám pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů mých či třetích osob. V případě, že se nepodaří prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě vaší námitky ukončím bez zbytečného odkladu. Pro využití tohoto vašeho práva mě prosím kontaktujte na: [email protected].

 8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

  V případě, že máte za to, že dochází k porušení vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Při vstupu na můj web

Když navštívíte mé webové stránky jinypristup.cz, zaznamenají moje webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které navštívíte web, stránky, které na webu navštívíte, typ a verzi prohlížeče a také datum a délku návštěvy (dále jen jako "další standardní technické informace"). Toto mi slouží k zajištění zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. V rámci činnosti na webu jiný pristup.cz používám několik nástrojů: Google Analytics, Cloudflare, Mailchimp, které jsou blíže popsány níže, a všechny zaznamenávají IP adresy k zajištění jimi poskytovaných služeb.

Některé z těch nástrojů: Google Analytics, Cloudflare zaznamenávají vaši IP adresu a další standardní technické informace ihned při vstupu na můj web, a to z důvodu zajištění jimi poskytované služby. Google Analytics z důvodu toho, že jím poskytovaná služba spočívá v provádění analýz a měření návštěvnosti webu. Cloudflare z důvodu toho, že je to nástroj pro optimalizaci síťového provozu a zvyšování zabezpečení.

Oproti zmíněným nástrojům, nástroj Mailchimp zaznamenává vaši IP adresu a další standardní technické informace až v okamžiku, kdy otevřete formulář k udělení souhlasu k odběru "Novinek" z webu jinypristup.cz nebo jiný formulář ohledně mailingu, např. pro účel odhlášení, úpravy e-mailové adresy či souhlasu.

Nástroj Google Analytics ukládá IP adresu vždy pouze v anonymizované formě a nejedná se tak o osobní údaj. Každý záznam této anonymizované IP adresy a dalších standardních technických informací a dat vztahující se k jednotlivým návštěvám a uživatelům je uložen po dobu maximálně 14 měsíců od vzniku každého jednotlivého záznamu.

V nástroji Cloudflare je každý záznam vaší IP adresy a dalších standardních technických informací uložen po dobu maximálně 24 hodin od vzniku každého jednotlivého záznamu. Pokud je IP adresa součástí záznamu bezpečnostního incidentu, může být uložena déle.

V nástroji Mailchimp je uložena IP adresa zařízení, ze kterého jste odeslali formulář k zasílání "Novinek" z webu jinypristup.cz, a také IP adresa, ze které jste přihlášení potvrdili, a to po celou dobu, co jste přihlášeni k odběru "Novinek" z webu jinypristup.cz. V nástroji Mailchimp jsou tyto IP adresy zaznamenány pro účel prokazování a zajištění bezpečnosti.

V logách webových serverů webu jinypristup.cz je každý záznam vaší IP adresy a dalších standardních technických informací uložen po dobu 90ti dnů od vzniku každého jednotlivého záznamu. 

Zároveň při vstupu na můj web může dojít k uložení souborů cookies, viz podrobné informace.

Pro jaký konkrétní účel a na jakou dobu od vás získávám osobní údaje?

IP ADRESA a další standardní technické informace

Pro jaký účel údaj získávám

 • zajištění bezpečnosti serveru a poskytovaných služeb,
 • odhalování chyb,
 • provádění analýz a měření,
 • komunikace (chat) online,
 • prokázání uděleného souhlasu se zasíláním "Novinek" z webu jinypristup.cz

S naplněním těchto účelů mi pomáhají tyto nástroje (Google Analytics, Cloudflare, Mailchimp), které IP adresu a další standardní technické informace využívají za účelem zajištění jimi poskytované služby.

Zároveň při vstupu na můj web může dojít k uložení souborů cookies, viz podrobné informace.

Kde je tento údaj uložen

Každý záznam vaší IP adresy a dalších standardních technických informací bude uložen v logách webových serverů webu jinypristup.cz a v používaných nástrojích (Google Analytics, Cloudflare, Mailchimp).

Kdy údaj smažu

V logách webových serverů webu jinypristup.cz je každý záznam vaší IP adresy a dalších standardních technických informací uložen po dobu 90ti dnů od vzniku každého jednotlivého záznamu. Poté bude automaticky smazán.

Nástroj Google Analytics ukládá IP adresu vždy pouze v anonymizované formě a nejedná se tak o osobní údaj. Každý záznam této anonymizované IP adresy a dalších standardních technických informací a dat vztahujících se k jednotlivým návštěvám a uživatelům je uložen po dobu maximálně 14 měsíců od vzniku každého jednotlivého záznamu. Poté bude automaticky smazán.

V nástroji Cloudflare je každý záznam vaší IP adresy a dalších standardních technických informací uložen po dobu 4 hodin od vzniku každého jednotlivého záznamu. Poté bude automaticky smazán.

V nástroji Mailchimp je uložena IP adresa zařízení, ze kterého jste odeslali formulář k zasílání "Novinek" z webu jinypristup.cz, a také IP adresa, ze které jste přihlášení potvrdili, a to po celou dobu, co jste přihlášeni k odběru "Novinek" z webu jinypristup.cz. V nástroji Mailchimp jsou tyto IP adresy zaznamenány pro účel prokazování a zajištění bezpečnosti.

EMAILOVÁ ADRESA

Pro jaký účel údaj získávám

 • zaslání objednávky na zboží z e-shopu na webu jinypristup.cz a jejího přijetí (uzavření smlouvy), komunikace ohledně vyřízení a doručení objednávky zboží z e-shopu na webu jinypristup.cz včetně sdělení fakturačních údajů,
 • objednání vámi poptávaných služeb (Individuální sezení, Trénink mysli, Seminář, atd.), komunikace ohledně jejich realizace a sdělení fakturační údajů, příp. jiných údajů (př. skypename, telefonní číslo) nutných k realizaci dané služby,
 • k vygenerování unikátního uživatelského jména pro přístup do Klubové sekce či do Klubu: "Moje tělo",
 • k zasílání "Novinek" z webu jinypristup.cz (tzv. mailing), o co jste sami na základě vašeho dobrovolného souhlasu požádali vyplněním vaší emailové adresy do seznamu příjemců v nástroji Mailchimp,
 • pro uvedení tohoto vašeho údaje jako ilustrátora, korektora, fotografa v tiráži vydané knihy, a to na základě vašeho souhlasu
 • vystavení daňových dokladů a jejich zákonné archivace (v emailu jsou často vámi uvedeny vaše fakturační údaje),
 • archivace v mém zájmu pro případnou potřebu obhajoby a prokazování,
 • doložení právního důvodu připsané částky na můj účet,
 • poskytnutí reference a souhlasu s jejím zveřejněním na webu jinypristup.cz,
 • zaslání vašeho poděkování, pozdravení, dotazu ohledně nabízených služeb.

Kde je tento údaj uložen

 • V mém emailu [email protected], který je provozován na platformě Gmail v rámci Google Workspace, viz Seznam zpracovatelů.
 • V elektronické evidenci „Objednávky“ při objednání knihy přes el. Obchůdek na webu jinypristup.cz.
 • V elektronické evidenci "Uživatelé" pro přístup do Klubové sekce či do Klubu: "Moje tělo".
 • V mé elektronické evidenci „Nákupní košík“, kde jsou uloženy veškeré údaje, které v objednávkovém formuláři vyplníte, dokud objednávku neodešlete.
 • V nástroji Mailchimp (viz Seznam zpracovatelů), pokud se dobrovolně přihlásíte k odběru „Novinek“ z webu jinypristup.cz prostřednictvím e-mailu.
 • v tiráži vydané knihy, jedná-li se o email ilustrátora, korektora, fotografa, který si přál v tiráži knihy uvést tento svůj osobní údaj.

Kdy údaj smažu

 • Vaši emailovou adresu, pomocí které se na mě obrátíte z důvodu žádosti o poskytnutí služby, objednávky knihy či jiného důvodu vztahujícího se k činnostem na webu jinypristup.cz včetně obsahu naší komunikace v mailu, včetně tam uvedených vašich osobních údajů vymažu po uplynutí 10 let. Důvod: účetní a daňová povinnost a povinnost na vyžádání Úřadu doložit právní důvod připsané částky na účet. Dále z důvodu jiných případů obhajoby a prokazování. To neplatní v případě, že k realizaci služby či vyřízení objednávky mi bude zřejmé, že nedojde. V tom případě vaši emailovou adresu mažu zhruba po uplynutí 2 měsíců od poskytnutí emailu, nedohodneme-li se jinak a nebude-li tu jiný právní důvod pro její uchování.
 • Z elektronické evidence „Objednávky“ vaši emailovou adresu vymažu po uplynutí 10 let. Důvod: účetní a daňová povinnost a s tím spojená povinnost na vyžádání Úřadu doložit právní důvod připsané částky na účet. Dále z důvodu jiných případů obhajoby a prokazování.
 • Společně s uživatelským jménem z elektronické evidence "Uživatelé" ve lhůtě 30 dnů po podání žádosti o zrušení uživatelského účtu zřízeného pro přístup do Klubové sekce či do Klubu: "Moje tělo". Žádost se podává prostřednictvím emailu zaslaného na adresu: [email protected].
 • V případě, že Vámi odeslaná objednávka se nakonec nezrealizuje, váš email včetně všech dalších osobních údajů vyplněných v odeslaném objednávkovém formuláři z evidence „Objednávky“ smažu, jakmile mi bude zřejmé, že k realizaci objednávky nedojde, zhruba po uplynutí 2 měsíců od odeslání objednávky, nedohodneme-li se jinak.
 • Pokud v objednávkovém formuláři vyplníte vaši emailovou adresu, avšak objednávku neodešlete, zůstává tento údaj v elektronické evidenci „Nákupní košík“ a z té jej smažu zhruba po uplynutí 2 měsíců od vepsání daného údaje do zmíněného formuláře. Po tuto dobu vám ponechávám prostor objednávku dokončit, aniž byste museli objednávat od začátku.
 • V případě mailingu se můžete odhlásit z odběru stisknutím odkazu „Odebrat z e-mailového seznamu“, který je na konci každého rozesílaného mailu a vaše emailová adresa bude bez zbytečného odkladu smazána ze seznamu adresátů v nástroji Mailchimp a i z mého emailu spolu s vašim oznámením o přihlášení k odběru "Novinek" a spolu s vašim odhlášením z odběru "Novinek". V případě, že bych mailing přestala provozovat, bude vaše mailová adresa rovněž smazána ze seznamu. Vaši emailovou adresu však budu uchovávat i nadále v případě, že existuje jiný právní důvod jejího dalšího uchování.
 • Email poskytnutý pro účel reference včetně veškeré komunikace bez zbytečného odkladu smažu, jakmile mi oznámíte na mail: [email protected], že odvoláváte udělený souhlas se zveřejněním vaši dobrovolně poskytnuté reference na webu jinypristup.cz. To neplatí, pokud existuje jiný právní důvod, pro který si vaši emailovou adresu ponechám.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE (jméno, příjmení, popř. název firmy, IČ, DIČ (objednáváte-li jako podnikatel), fakturační adresa, popř. doručovací adresa), TELEFONNÍ ČÍSLO

Pro jaký účel údaj získávám

 • doručení a vyřízení objednávky zboží z e-shopu na webu jinypristup.cz - splnění smluvního vztahu
 • realizace objednané služby (telefonní číslo, je-li poskytována přes telefon, jméno, popř. příjmení, kterým se představíte při poskytování služby)
 • pro uvedení tohoto vašeho údaje jako ilustrátora, korektora, fotografa v tiráži vydané knihy, a to na základě vašeho souhlasu
 • vystavení daňových dokladů a jejich zákonné archivace (netýká se tel. čísla)
 • archivace v mém zájmu pro případnou potřebu obhajoby a prokazování 
 • doložení právního důvodu připsané částky na můj účet.
 • poskytnutí reference (týká se často jen jména, popř. příjmení a místa)

Kde jsou tyto údaje uloženy

 • V mém emailu [email protected], který je provozován na platformě Gmail v rámci Google Workspace, viz Seznam zpracovatelů, v případě objednávek služeb, knih a jiného zboží v e-shopu ("Obchůdek") na webu jinypristup.cz, v případě reference, či jiné komunikace.
 • V elektronické evidenci „Objednávky“ při objednání knihy  a jiného zboží přes e-shop ("Obchůdek") na webu jinypristup.cz
 • V mé elektronické evidenci „Nákupní košík“, kde jsou uloženy veškeré údaje, které v objednávkovém formuláři vyplníte, avšak objednávku neodešlete
 • v tiráži vydané knihy, jedná-li se o ilustrátora, korektora, fotografa, který si přál v tiráži knihy uvést tento svůj osobní údaj.
 • V elektronické evidenci daňových dokladů (netýká se tel. čísla)
 • V písemné evidenci daňových dokladů (netýká se tel. čísla)

Kdy údaje smažu

 • Vaše údaje uvedené v mailu vymažu po uplynutí 10 let. Důvod: účetní a daňová povinnost a povinnost na vyžádání Úřadu doložit právní důvod připsané částky na účet. Dále z důvodu jiných případů obhajoby a prokazování. To neplatní v případě, že k realizaci služby či vyřízení objednávky mi bude zřejmé, že nedojde. V tom případě vaše údaje mažu zhruba po uplynutí 2 měsíců od poskytnutí emailu, nedohodneme-li se jinak a nebude-li tu jiný právní důvod pro její uchování.
 • Z elektronické evidence „Objednávky“ vaše údaje vymažu po uplynutí 10 let. Důvod: účetní a daňová povinnost a s tím spojená povinnost na vyžádání Úřadu doložit právní důvod připsané částky na účet. Dále z důvodu jiných případů obhajoby a prokazování.
 • V případě, že vámi odeslaná objednávka se nakonec nezrealizuje, vaše údaje vyplněné v odeslaném objednávkovém formuláři z evidence „Objednávky“ smažu, jakmile mi bude zřejmé, že k realizaci objednávky nedojde, zhruba po uplynutí 2 měsíců od vámi odeslané objednávky.
 • Pokud objednávkový formulář zcela či zčásti vyplníte vašimi údaji, avšak objednávku neodešlete, zůstávají vyplněné údaje v elektronické evidenci „Nákupní košík“ a z té je smažu zhruba po uplynutí 2 měsíců od vepsání údajů do zmíněného formuláře. Po tuto dobu vám ponechávám prostor objednávku dokončit, aniž byste museli objednávat od začátku.
 • Z elektronické evidence daňových dokladů vaše osobní údaje smažu po uplynutí 10 let. Důvod: účetní a daňová povinnost a povinnost na vyžádání Úřadu doložit právní důvod připsané částky na účet. Dále z důvodu jiných případů obhajoby a prokazování.
 • V písemné evidenci daňových dokladů vaše osobní údaje odstraním a zničím po uplynutí 10 let. Důvod: účetní a daňová povinnost a povinnost na vyžádání Úřadu doložit právní důvod připsané částky na účet. Dále z důvodu jiných případů obhajoby a prokazování.

SKYPENAME, jméno či přezdívka, pod kterou je daná osoba uvedená na skypu

Pro jaký účel údaj získávám

 • Pro realizaci služby poskytované po skypu (Individuální sezení, Seminář)

Kde jsou tyto údaje uloženy

 • V mém emailu
 • V seznamu kontaktů na skypu

Kdy údaje smažu

 • Ze seznamu na skypu smažu bez zbytečného odkladu po realizaci služby, nedohodneme-li se jinak. Jinak, jakmile mi bude zřejmé, že k realizaci služby nedojde, zhruba po uplynutí 2 měsíců od vašeho kontaktování mě z důvodu služby. (To se týká jen případů, kdy jsem si již vaše skypename do seznamu na skypu přidala).
 • Z mailu naší komunikaci ohledně poskytnutí služby, jejíž součástí jsou vaše skypové údaje vymažu po uplynutí 10 let. Důvod: účetní a daňová povinnost a povinnost na vyžádání Úřadu doložit právní důvod připsané částky na účet. Dále z důvodu jiných případů obhajoby a prokazování. To neplatní v případě, kdy mi bude zřejmé, že k realizaci služby, nedojde. V tom případě vaši emailovou adresu a tam uvedené údaje smažu zhruba po uplynutí 2 měsíců od poskytnutí emailu, nedohodneme-li se jinak a nebude-li tu jiný právní důvod pro jejich uchování.

ČÍSLO ÚČTU, ze kterého uhradíte platbu

Pro jaký účel údaj získávám

 • splnění smluvního vztahu,
 • účetní a daňová povinnost a zákonná archivace,
 • archivace po určitou dobu pro případnou potřebu obhajoby a prokazování.

Kde jsou tyto údaje uloženy

 • V elektronické evidenci daňových dokladů bude č. účtu, ze kterého byla provedena platba. A to z důvodu toho, že jsem ze zákona povinna uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.
 • V písemné evidenci daňových dokladů bude č. účtu, ze kterého byla provedena platba. A to z důvodu toho, že jsem ze zákona povinna uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.

Kdy údaje smažu

 • Z elektronické evidence daňových dokladů, údaj o č. účtu, ze kterého přijde platba za objednávku na můj účet, smažu po uplynutí 10 let. A to z toho důvodu, že ze zákona mám daňovou povinnost a tudíž povinnost uchovávat účetní a daňové doklady po dobu 10 let.
 • V písemné evidenci daňových dokladů, údaj o č. účtu, ze kterého přijde platba za objednávku na můj účet, odstraním a zničím po uplynutí 10 let. A to z toho důvodu, že ze zákona mám daňovou povinnost a tudíž povinnost uchovávat daňové doklady po dobu 10 let.

 

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který internetová stránka, již navštívíte, ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení. Soubory cookie používám proto, aby moje stránky jinypristup.cz mohly fungovat nebo aby fungovaly efektivněji a aby mi poskytovaly další informace důležité pro zlepšování webu.

Jak používám soubory cookie?

Na mých internetových stránkách se můžete setkat s těmito typy cookies:

 • session cookies

  Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies mohou být pro řádnou funkčnost internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

 • permanentní cookies (nebo tracking cookies)

  Tyto cookies využíváme pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookie (session i permanentní) využívám, abych si mohla zapamatovat vaše preference pro pohodlnější prohlížení mých stránek. Příkladem může být zapamatování si vaší rozpracované objednávky („košíku“) při nákupu v Obchůdku.

Jak kontrolovat soubory cookie

Session i permanentní soubory cookies můžete libovolně kontrolovat nebo mazat. Z počítače můžete vymazat všechny přítomné soubory cookies a většinu prohlížečů nastavit tak, aby se jejich umisťování do počítače zabránilo. Pro postup, jak toho dosáhnout se prosím obraťte na nápovědu ke svému prohlížeči.

Správa souborů cookie ve vašem prohlížeči

Většina internetových, či jiným slovem webových, prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera a další) umožňuje:

 • Zobrazit uložené soubory cookie a jednotlivě je mazat.
 • Zablokovat soubory cookie třetích stran.
 • Zablokovat soubory cookie z konkrétních stránek.
 • Zablokovat ukládání všech souborů cookie.
 • Vymazat všechny soubory cookie v okamžiku, kdy zavřete prohlížeč.

Jak výše uvedené možnosti využít ve vašem konkrétním prohlížeči naleznete v jeho nápovědě.

Pokud soubory cookie vymažete, mějte na paměti, že veškeré zvolené preference (např. rozpracovaná objednávka v e-shopu "Obchůdek") mohou být ztraceny. Pokud soubory cookie zcela zablokujete, mnoho internetových stránek (včetně té naší) nebude řádně fungovat.

Dále můžete ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevřete webové stránky v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita našeho webu či využívaných nástrojů.

Využívání souborů cookies používanými nástroji

Zároveň cookies využívají jiné nástroje, které vylepšuji mé služby, zvyšují bezpečnost či optimalizují síťový provoz. Tyto nástroje jsou uvedeny níže.

Cloudflare

Je používaná služba pro optimalizaci síťového provozu a zvyšování zabezpečení. Cloudflare používá cookie za účelem zvýšení bezpečnosti a pohodlí návštěvníka webových stránek.

Google Analytics

Mé stránky používají službu Google Analytics poskytovanou společností Google LLC (dále jen „Google“), která pomáhá při analýze jejich využívání. Služba Google Analytics využívá za tímto účelem „cookies“ (session i permanentní)– textové soubory ukládané do vašeho počítače.

Prostřednictvím souborů cookie se vygenerují informace o vašem užívání těchto internetových stránek ve formě běžného internetového záznamu. Jedná se o tyto informace: anonymizovaná IP adresa a informace o navštívených stránkách, internetovém prohlížeči, délce návštěvy, předchozí navštívené stránce apod. Tyto informace budou předány společnosti Google a uchovány na jejích serverech, jež se mohou nacházet i v USA. Google zajistí anonymitu zaslaných informací tím, že před jejich uložením provede anonymizaci IP adresy odstraněním posledního oktetu vaší IP adresy v případě IPv4 a posledních 80 bitů v případě IPv6.

Google bude v souladu s podmínkami užívání služby Google Analytics tyto informace využívat pro účely hodnocení vašeho užívání mých internetových stránek a pro vytváření analýz návštěvnosti.

Můžete si být jistí, že tento nástroj pro statistickou analýzu nepoužiji ke sledování nebo shromažďování osobně identifikovatelných informací o návštěvnících mých stránek.

Google může ovšem informace shromážděné službou Google Analytics poskytnout třetím osobám, vyžaduje-li to zákon nebo zpracovávají-li tyto třetí osoby dané informace pro Google.

Používání souborů cookie službou Google Analytics (session i permanentní) můžete odmítnout tím, že si stáhnete a nainstalujete doplňkový modul prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics: Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tento nainstalovaný doplňkový modul zajistí, že informace o vaší návštěvě internetových stránek nebudou službě Google Analytics zaslány (informováním JavaScriptu ga.js služby Google Analytics, že se tak nemá dít).

Integrace sociálních pluginů pro Facebook

Na mých webových stránkách se využívají sociální pluginy Facebooku. K tomu používám „lajkovací tlačítko“. Zde se jedná o nabídku americké společnosti Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Když navštívíte jednu z mých webových stránek, která obsahuje takovýto plugin, neznamená to, že zde existuje nějaké spojení s touto společností. To nastane až po Vašem výslovném souhlasu, na který jste dotázán při kliknutí na odpovídající tlačítko.

Informace o účelu a rozsahu shromažďovaných údajů a dalším zpracování a užívání údajů prostřednictvím Facebooku i o Vašich s tím souvisejících právech a možnostech nastavení k ochraně Vašeho soukromí naleznete v pokynech o ochraně dat společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil údaje shromážděné přes mou webovou stránku k Vašemu kontu na Facebooku, musíte se před návštěvou naší webové stránky z Facebooku odhlásit. Můžete také zcela zabránit stahování facebookových pluginů za pomoci addonů pro Váš prohlížeč, např. pomocí „Disconnect“: https://disconnect.me/

Závěrečné upozornění

Berte prosím na vědomí, že tento text, který vás informuje o ochraně vašich osobních údajů, může být postupně upravován a měněn, a to z důvodu případné změny právních předpisů a i z důvodu zlepšování informovanosti, čitelnosti a přehlednosti tohoto textu pro vás. Tak se sem občas mrkněte a ten text si přečtěte znovu.

Tento text o ochraně osobních údajů je platný od 7.5.2018, aktualizován dne 3.9.2023