Vnitřní konflikt mezi svými potřebami a potřebami partnerek

Nedávno se na mě obrátil jeden muž. Jeho dotaz se týkal vztahů, které navazuje s ženami. V životě se mu opakuje stejný scénář. Naváže vztah, přizpůsobuje se, v mnohém partnerce vyhoví. Po čase ho však ve vztahu náhle přepadne lhostejnost, zcela ochladne a vztah velice rychle a z pohledu partnerek asi i náhle a naprosto chladně ukončí.

Sama mám zkušenost s podobným příběhem zprostředkovaným přes jiného člověka. A možná právě proto v rámci své práce nyní opakovaně potkávám muže, kteří se na mě obrací s podobným tématem. A tak odpověď, kterou jsem poskytla tomuto muži, poupravenou posílám mezi vás. Třeba je mezi vámi někdo, komu to pomůže si u sebe něco uvědomit. Něco, třeba i zdánlivě nesouvisejícího s daným tématem.

Každý z nás máme uvnitř sebe muže a ženu. Žena je ta naše moudrost, intuice, spontánnost, péče, pocit bezpečí, domova, odvaha nechat věci plynout, důvěra v život. Muž je ta realizace té moudrosti vně, ochrana té vnitřní ženy (moudrosti) a vytváření podmínek pro její růst. Čím více máme vnitřního muže a ženu uvnitř sebe v rovnováze, tím harmoničtější vztahy máme vně. Často na tom, jak přistupujeme k druhému pohlaví, můžeme vidět, jak je na tom toto pohlaví (tato energie) uvnitř nás. A stejně tak, jak přistupujeme k sobě ve vztahu k tomu druhému pohlaví, stejně tak můžeme vidět, jak je na tom pohlaví uvnitř nás, které navenek zastupujeme.

Které povyšujeme a které ponižujeme a v jakých situacích? Všude, kde něco povyšujeme (dáváme tomu vyšší hodnotu, než čemukoliv jinému) a všude, kde něco ponižujeme (dáváme tomu nižší hodnotu, než čemukoliv jinému) tam jsme v nerovnováze, tam máme naše omezení, které se hlásí o to, abychom ho přeměnili na svobodu.

Povyšujeme, když ve vztahu potřeby své stavíme nad potřeby druhého. Stejně tak, když potřeby partnera stavíme nad své potřeby, atd.

Zmíněný muž se postupně jako muž hledá. Možná totiž sám neví, jak se má jako muž chovat. A možná to neví proto, že neměl tatínka, nebo v rodině příliš nefiguroval, měl velmi slabé postavení, atd. Jako chlapeček měl zhruba po desátém roku věku opustit energii maminky a přejít do energií tatínka, jenže možná nebylo kam. A tak zůstal v energii maminky a ten vnější projev muže nebylo kde nabrat. A pak dospěl a začal navazovat vztahy a na nich si roli muže jako samouk zkoušel.

Nepíšu to proto, aby se muži, kteří nevyrůstali s tatínkem, nebo tatínek neměl v rodině žádné slovo, litovali. Vůbec!! Pokud s některým z vás mužů něco z toho, co jsem napsala, trochu rezonuje (uvnitř sebe aspoň trochu cítíte, že na tom něco bude), pak je to vaše krásná cesta, kterou jste potřebovali, abyste pomocí ní, vymanění se z ní, mohli vyrůst v moudřejšího, silnějšího a soucitnějšího člověka.

Zmíněný muž uvnitř sebe nejspíš cítí konflikt mezi svými potřebami a potřebami partnerek. Konflikt mezi překračováním svých hranic a sebestředností (sobectvím). Možná právě sám neví, kde je ta hranice. A tak v některých věcech se partnerkám přizpůsobuje, až ztrácí sebe a v jiných naopak vnímá jen sebe, své prožívání, avšak nikoliv prožívání jiných. Nebo se zpočátku přizpůsobuje a pak, až to překročí určitou mez, zopakuje se ten jeho známý scénář a kolem sebe vystaví hradby, aby nebyl zraněn. Sebe, své pocity, vnímá velmi intenzivně, avšak nedokáže v určitých situacích vnímat i bolest, prožívání partnerek. Své pocity tak buď povyšuje nad pocity partnerky anebo naopak.

Tak, jak to nyní ve fází své cesty vnímám, ten zmíněný konflikt mezi překračováním svých hranic na jedné straně a sebestředností (sobectvím) na straně druhé tkví právě v tom, že se jedná ze strachu, že se člověk nemá rád, že se nechová v úctě. Vysvětlím. Obojí projevy - přizpůsobení na úkor sebe nebo chladné jednání bez úvahy pocitů jiného je totiž konáno ze strachu - abych byl přijat, abych někam patřil, abych nebyl zraněn, a tak zraním, uteču dřív, než ...atd.

Z hlubšího pohledu ten strach pramení z toho, že zmíněný muž uvnitř sebe zatím nenašel dostatečné bezpečí. A nenašel ho proto, jelikož jeho vnitřní žena, která poskytuje právě to teplo, bezpečí, klid a vnitřní podporu, má uvnitř něj zatím velmi malé slovo. Její přijímající energie se pozná. Je to vnitřní pocit bezpečí, klidu uprostřed bouře, které jsme jen pozorovateli, byť se nás přímo dotýká. Žena uvnitř tohoto muže není ještě dostatečně silná a její vnitřní muž jí nevěří. To je důvod, proč jednání zmíněného muže se pohybuje v extrémech, proč jednou se přizpůsobí tak že ztratí sebe a jindy se zase zachová naprosto sobecky a nesoucitně. Jeho vnitřní muž tápe, neuvěřil jeho vnitřní ženě, která je ještě slabá a on ztratil kompas. Jelikož jeho vnitřní žena je ten kompas, to vodítko, to jemné nabádání, ta moudrost, ten soucit, …

Tento zmíněný muž, stejně jako my všichni ostatní (avšak třeba jinými cestami, prostřednictvím jiných vnitřních konfliktů) se máme dostat do stavu, kdy budeme pomáhat, chránit, podporovat, dělat věci pro jiné a pro sebe, avšak nikoliv ze strachu, ale z lásky. Jde o záměr, který bude čistší, jelikož bude oproštěn od břemene strachu (abych za to něco dostal, abych více někam patřil, abych byl přijat, abych měl klid,...) a bude prostřednictvím nás konáno čistěji, jen proto, že chceme udělat radost někomu, sobě, pomoct, atd.

Zmíněný muž je na té cestě. Postupně se z něj stane velmi silný muž. Silný nikoliv v "mačo stylu", nebo silný ve svém sebestředném projevu, ale silný ve svém soucitu a pochopení k sobě a jiným. Velmi ochraňující, podporující, silná, pevná, stabilní síla nejen pro partnerku a sebe, ale i pro širší okruh lidí. 

Jako muž se probouzí. A to právě přes jeho vnitřní ženu, přes moudrost, které se postupně otevírá. Ta jeho vnitřní žena ho totiž zjemňuje, díky ní je již schopen o sobě a situacích, které prožívá, smýšlet jinak, z většího nadhledu, soucitu, pochopení a z větší odpovědností za sebe. A tento jiný způsob myšlení, hlubší přemýšlení o sobě, svém konání ho vede k hledání různých informací a inspirací, na které by dříve ani nepomyslel.

Zmíněný muž postupně tu nerovnováhu mezi přizpůsobováním na úkor sebe a překračováním svých hranic a současně sobectvím, kdy v jistých chvílích vidí jen své prožívání a nikoliv těch druhých, přemění právě na onu stabilní, soucitnou, ochraňující energii. Postupně, jak bude přeměňovat ten v dětství získaný konflikt (jehož počátek nejspíš vznikl ještě dál ...) mezi překračováním svých hranic a nerespektem k prožívání jiného na straně druhé, právě láskou k sobě samému, bude se dostávat více ke své síle, kterou začne zcela přirozeně projevovat v něčem konkrétním vně.

Toto jeho omezení je pro něj ve skutečnosti velká věc. To, že neví, jak se jako muž má chovat, je pro něj darem. Je to cesta, pomocí které má najít sebe. A situace v životě jsou mu šité na míru, aby ho vyprovokovávaly v hledání toho, jak se jako muž má chovat, a to je cesta, pomocí které on se vrátí do své síly.

A už je na cestě. Už totiž začíná zjišťovat, že klíč k vyrovnání zmíněné nerovnováhy, k vyřešení zmíněného konfliktu leží v lásce k sobě samému, v posílení jeho vnitřní ženy. Je však třeba vzájemná úcta vnitřní ženy a muže, kdy žena si bude vědoma, že bez realizace její moudrosti, moudrost nemůže posloužit, a muž si bude vědom, že jedině realizace vedená moudrostí nabývá smyslu.

Místo hledání nějaké partnerky, je třeba zkusit se zaměřit na to, aby se začal mít více rád, tedy, aby si zvýšil svoji sebeúctu. Pokud si lásku, úctu nedáme sami, nikdo vně nám ji nedá (zákon rovnováhy). Láska vně vzniká z lásky k sobě uvnitř nás.

Jak se mít více rád, jak si zvyšovat sebeúctu? Opět přes naši vnitřní ženu. Přes její péči, lásku, něhu.

Tento muž se má začít věnovat sobě, zkusit ve své každodennosti dělat více věcí, které chce v daný čas udělat a ne to, co by se mělo, hodilo, avšak pozor, nikoliv na úkor jiných. Má zkoušet přicházející situace přijímat vědom si toho, že jedině takto získá sílu je změnit, má se pokusit nikoho nesoudit, nekritizovat, …

Zkrátka, tento muž má dát ženě uvnitř něho větší slovo. Nechat ji, ať ho opečovává, poskytuje teplo, domov. To je projev vnitřní ženy v každém z nás. Ve skutečnosti je totiž uvnitř něho zatím ponížena oproti muži uvnitř. To je důvod nedostatku lásky k sobě. Když své vnitřní ženě dá větší prostor (dovolí se opečovávat) jeho vnitřní muž posílí, neboť jeho stále sílící ženu nebude již moci přehlížet, a začne k ní chovat úctu a dávat váhu její moudrosti. Nechá se jí vést a tím si začne zdravě vymezovat hranice - projevovat lásku k sobě ve vztahu k jiným a s respektem k nim. A tak je to i ve vnějších vztazích. Kde je ve vztahu žena ponížena oproti muži, muž ji nenásleduje, není tam teplo, spontánnost, hravost, bydlení není domovem, atd.

Zmíněný muž je nyní vyzýván více projevit ženský princip uvnitř něj a být k sobě laskavý, chápající, nebýt na sebe tolik přísný, dopřát si odpočinek, více dělat věci, když na ně má chuť, více dělat věci, na které má chuť, neodkládat to, co by rád, až na jindy. To vše s respektem k jiným. Vše okolo nám může poskytnout lásku, péči, pochopení jen do míry, do které si ji dáváme sami.

Jeho strach skutečně se jako muž oddat pramení z toho, že jeho vnitřní muž je v přesile a jeho vnitřní žena potlačena. Žena uvnitř nás totiž přijímá věci, jak přichází, nemá potřebu kontroly, ovládání, manipulace, útěku nebo jiného projevu boje, jelikož ona ví, že vše v životě se děje pro nás a ne proti nám. Naše vnitřní žena „vidí za zatáčku“, cítí to. Ví, že jsme z toho vyššího pohledu vždy v bezpečí. Probuzená žena v nás je takový ten pocit bezpečí bez ohledu na to, co se děje vně. A je to ona, která tím navozením klidu a bezpečí muži uvnitř nás dodává sílu jednat, avšak nikoliv na úkor sebe nebo jiných, nikoliv bojem nebo útěkem, ale ze soucitu k sobě a jiným.

A je to tak právě sebeláska zmíněného muže, její růst, která otevře cestu k vyřešení zmíněného vnitřního konfliktu a odvaha jeho vnitřního muže tuto sebelásku (moudrost) následovat umožní vyřešit ten konflikt mezi jeho přizpůsobováním se na jedné straně a sebestředným prožíváním a jednáním na straně druhé.

Vlastně, rostoucí vzájemnou úctou jeho vnitřní ženy a muže jeho vnitřní konflikt zmizí.

Ta láska vně od někoho a k někomu se rodí uvnitř nás, z lásky k sobě samému, z harmonie mezi naší vnitřní ženou a mužem. Daný muž se tak nemá zaměřovat na hledání někoho, s kým by si rozuměl. Má jít k sobě dovnitř, domů, dát si veškerou lásku, úctu, péči sám, dát prostor své vnitřní ženě, nechat projevit její dary, tuto její pečující energii, dát důležitost svému cítění a začít se podle těchto informací poskytnutých jeho vnitřní ženou chovat. Stejně tak pak bude přistupovat k ženám vně. A pak to vše přijde i vně.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc