Mnozí muži začínají přemýšlet a konat jinak

Tento článek je opět jeden z těch, ve kterém budu psát o věcech z trochu hlubší roviny, než ze které tyto články běžně píši.

Nějakou dobu, řekněme rok a půl, jsem v úrovni, ze které mnohé situace vnímám, cítila, jakoby se vzedmula ohromná vlna. Ta ještě nebyla okem viditelná ve společnosti. Nicméně na těch jemnohmotnějších úrovních se již stalo a bylo jen otázkou času, kdy se projeví ve hmotě, na Zemi, a začne to být viditelné i pro oko.

Tou vlnou mám na mysli doslova dav lidí, kteří se začali probouzet, zatím nevědomě. Posílili natolik, že uvnitř nich na té nevědomé rovině již převážila odvaha zkusit to jinak, být autentičtější a odpovědnější.

K mému velkému překvapení se to začíná ve hmotě projevovat dříve, než jsem čekala. Poslední měsíce vnímám, že už se mnohým zasaženým touto vlnou tento jejich posun dostal do vědomí, a oni začínají konat jinak, než doposud. Činí nové volby a ruší stávající. Samozřejmě to vše s plnou odpovědností za minulé volby, jelikož odpovědnosti za naše konání se nikdo z nás nevyhneme. Ty důsledky našich minulých konání to jsou právě ty dary, ta ponaučení, ta pokora k životu, která z toho vzrůstá.

A cítím uvnitř sebe ohromnou radost, že s touto vlnou se probouzí tolik mužů, že se mnozí stávají vědomější. Začínají o situacích ve svém životě přemýšlet jinak, začínají vnímat, že to, co se jim děje, je jejich práce, to co prožívají, je o nich, začínají za sebe více přebírat odpovědnost v hlubší rovině. S jistou nadsázkou se dá říci, že tato vzedmutá vlna, která začíná postupně prosakovat do našeho viditelného světa, patří mužům. Nelze slovy popsat, jak jsem na tyto muže pyšná, jak jsem jim vděčná za jejich odvahu, jak moc si jich vážím.

Cítím velkou masu probouzejících se mužů, jejich strach a současně jejich sílu, která se v nich rodí. Nikoliv destruktivní, jak tomu bylo z velké části nyní, ale stabilní, ochraňující a konstruktivní.

Sama jsem nevěděla, jaký okruh lidí byl touto vlnou zasažen. Sama jsem velmi překvapena. Jelikož v této další vlně vzestupu vědomí, kterou jsem před pár měsíci zaznamenala, se nachází tolik mužů! A to mužů převážně z technických oborů, kteří po dlouhá léta zastávali poměrně vysoké manažerské pozice, žili konzumním životem, nebo měli jinak projevenou nadvládu svého ega. Jelikož to vše činili ze strachu: aby byli vnímaní jako úspěšní, silní, aby byli přijati, milováni, atd.

Samozřejmě posuzuji to v rámci své bubliny, v rámci své práce a okruhu lidí, kteří jsou vedeni ke mně.

Pro mnohé se to stalo náhle. Neví, odkud to spadlo, obrazně řečeno. Náhle své úspěchy, to, co považovali za bezpečí, lásku, vnímají jako prach, jako nic, jako prázdno.

Pro tyto muže nebo i ženy dlouhá léta žijící ve významných společenských postech nebo s významným direktorským a kontrolním vlivem ve své domácnosti je to často velmi těžké.

Je to však jen úhel pohledu, ze kterého se dívají. Jelikož z mého pohledu se jim stala krásná velká věc. Jsou neskutečně požehnáni a měli by děkovat a být velice vděční, že to mohou prožívat.

Směřují do životních podmínek, ve kterých budou šťastnější. Posunuli se uvnitř sebe, chovají se ve větší úctě, aniž si toho třeba jsou vědomi, a chtějí již pro sebe více. Již se nechtějí tolik zaprodávat, aby někým dle společnosti byli, aby byli plácáni po ramenech a schvalováni jinými. Už je jim milejší to risknout a stát se nikým, avšak svobodným a autentickým, aby se stali vším.

A ono se tak opět stane. Opět budou někým, ve smyslu, významným. Stanou se lidmi s velkým vlivem, jelikož cokoliv budou dělat, bude mít čistý záměr plný přijetí, soucitu, pochopení a důvěry. Avšak s jedním velkým rozdílem. Oni se budou vnímat jako jeden ze všech, jako nikdo ničím významnější než jiný, jako jeden z mnoha. Budou konat velké věci, avšak již nikoliv ve stylu povyšování či ponižování něčeho, nýbrž ze stavu velkého soucitu a pochopení. Bude v tom ohromná pokora.

Toto období chaosu, nicoty, prázdna, které nyní mnozí z nich prožívají, je součástí toho procesu. Z života jim postupně odchází vše (myšleno i přesvědčení), která již v jejich životě splnily svůj účel a mnozí jsou teď ve fázi, kdy se to vše boří, ale nic nového se nestaví.

Bude se znovu stavět. Ale pro mnohé z nich je důležitá ta zkušenost posedět si chvíli na těch troskách a nemít nic dalšího, žádný impuls, kam se vrtnout. Pro mnohé je to velmi cenná krásná zkušenost, která je přivede k pocitu, že jsou nikým a nic neznamenají a to je přiměje k ohromné pokoře k životu. Jelikož my lidé máme jednu krásnou vlastnost, čím větší tma, tím snazší je pro nás v ní uvidět, čím větší pocit zoufalství prožíváme, tím snazší je pro nás uvěřit, že tomu tak není.

Skutečně tomu tak není! Když se na to člověk podívá z většího nadhledu, je to ohromně krásná doba, která všechny ty lidi vede k tomu, že budou ve větší harmonii a bude to mít ohromný dopad na celou společnost.

Opravdu mám velikou radost ze všech těch lidí, kterým se nyní stávající život zčásti či zcela rozpadá. A v tom, v čem mnozí tito lidé nyní vnímají, že prohráli, že jsou ztraceni a nikým, já naopak na té méně viditelné rovině cítím, že vzrůstá jejich síla, jejich vliv, jejich radost a pocit štěstí. Jen to ještě není zřejmé ve hmotě.

Jsem velmi pyšná na všechny, kteří se nyní cítí, že se jim vše uspořádané bortí. A to, že se v tak velkém rozsahu začínají probouzet muži, což bude zanedlouho velice viditelné ve velkém rozsahu, je ohromné! Pro mě to vypovídá o pokročilé fázi vývoje velké přeměny života na Zemi, do které jsme se všichni v tomto životě narodili. A moc jsme po tom toužili, se tu právě v této době narodit.

Téma mužů, kteří postupně ve velkém měřítku povstávají do své síly, vnímám jako velmi aktuální. Až se mi chce napsat, že je i mou povinností o tom ze svého poskytnout nějaké info. Nadcházející články tak nejspíš budu věnovat právě mužům. A nejen jim, jelikož i každá žena má v sobě muže, který se probouzí.

Tento článek je psán jako podpora pro ty, kteří se v něm našli. Nechtěla jsem mít složené ruce a chtěla vám tímto ze sebe přispět. Třeba to někomu z vás pomůže posílit důvěru ve váš život a v hluboký smysl všeho, co se vám děje. S velikou úctou!

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost zakoupit moji první knihu zde.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc