Živé vysílání

Živé vysílání pro členy Klubové sekce se bude konat 6.5.2024 (pondělí). Pro členy Klubu alespoň 1X v měsíci (nejčastěji každý první týden v měsíci) od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub.  Více info »

Jak reklamovat

  1. Jak reklamovat knihy

 

1.1. Poškozený obal při doručení

Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen zboží buď nepřevzít a vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce (s poštovním doručovatelem) nebo stav zboží před zástupcem dopravce (před poštovním doručovatelem) zkontrolovat a v případě poškození zboží vyhotovit na místě záznam o poškození, který kupující podepíše společně se zástupcem dopravce. Zodpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, protože zboží je pojištěno. Poté, co takto učiníte, prosím obratem mě kontaktujte emailem [email protected] a domluvíme se na dalším postupu. Reklamace se vyřizuje elektronicky prostřednictvím emailu: [email protected]

 1.2 Vadné zboží při převzetí nebo během záruční doby

Prodávající zodpovídá za poškození, které má zboží při převzetí kupujícím (netýká se to vad na zboží způsobených přepravou - viz shora jak postupovat při poškozeném obalu při doručení a při poškození zboží v důsledku přepravy). Pokud se na zboží vyskytne vada během šesti měsíců ode dne převzetí zboží (a nejedná se o vadu, která byla během této doby způsobena chybným, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením - roztržení, ohnutí, zlomení,  atd.), má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

Prodávající zodpovídá za poškození, které se na zboží vyskytne během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, které byly způsobeny chybným, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením (roztržení, ohnutí, zlomení,  atd.).

Pokud kupující zjistí poškození, za které zodpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to na email: [email protected]. V případě reklamace mě bez odkladu od zjištění vady o tomto informujte emailem [email protected]. Uveďte o jaký výrobek a jakou vadu se jedná a jaký uplatňujete nárok z vad.

Reklamace se řeší v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. (zákon č. 89/2012 Sb.).

1.3. Druhy vad zboží a nároky z nich

1.3.1. Odstranitelné poškození

Pokud se jedná o poškození, které je možné odstranit, kupující má právo, aby bylo bezplatně, včas a řádně odstraněno. Prodávající je povinen poškození bez zbytečného odkladu odstranit.Kupující může místo odstranění poškození požadovat výměnu věci, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti poškození.Prodávající může vždy místo odstranění poškození vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

Pokud kupující nemůže kvůli opětovnému vyskytnutí se poškození po opravě nebo kvůli většímu počtu poškození věc řádně užívat, má právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit, t.j. právo na vrácení kupní ceny (právo výběru má kupující).

1.3.2.   Neodstranitelné poškození

Pokud jde o poškození, které není možné odstranit a které brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vad, kupující má právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit (právo výběru má kupující).

Pokud jde o jiné neodstranitelné vady (t.j. takové, které nebrání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vad), kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

1.3.3.   Dodané zboží neodpovídá kupní smlouvě

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je mu dodáno zboží, které si kupující objednal. 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

1.3.4. Vyřízení reklamace

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o odůvodněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů. Po uplynutí této doby, pokud reklamace nebyla vyřízena, má kupující stejná práva, jakoby šlo o poškození, které není možné odstranit. Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o reklamaci a o způsobu jejího vyřízení, a to i tehdy, pokud reklamaci nevyhoví na místě a v celém jejím rozsahu. Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za poškození až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně věci, začne platit záruční doba znovu od převzetí nové věci. 

1.4. Odstoupení do 14 dnů od převzetí knih

Kupující má právo odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (týká se pouze knih) Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba, tedy jako spotřebitel (nikoliv na IČO). Tato lhůta 14 dnů pro odstoupení je splněna, pokud v této lhůtě bude odstoupení zasláno prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat poštou na shora uvedenou adresu nebo na email prodávajícího [email protected]. Více v Obchodních podmínkách.

Kupující bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. nemá právo využít shora uvedenou možnost odstoupit od smlouvy jen tak bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí, pokud zboží bylo upraveno podle přání kupujícího. Jedná se například o případ, kdy kupující bude chtít do objednané knihy věnování (např. využije tedy možnost, která se mu při objednání knihy nabízí na webovém rozhraní obchodu).

 

       2. Reklamace Audia, zakoupeného přístupu k obsahu Klubové sekce, Video přednášek a jiného zboží v online či elektronické podobě.

2.1. Kupující bere na vědomí, že vzhledem k formě tohoto zboží není možné vrácení peněz do 14 dnů od zakoupení dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník)