Individuální sezení

Během individuálky si poskytnete prožitky, poznání a souvislosti k určité situaci nebo jen obecně k vašemu životu, a tímto prožitým a pochopeným se změní vaše vnitřní nastavení, a tím i vnější okolnosti.

Aby se totiž mohlo cokoliv v našem vnějším životě změnit, je potřeba nejdříve něco změnit uvnitř sebe. Jelikož vše okolo nás je jen odrazem toho, co máme uvnitř, byť hodně hluboko - v nevědomí.

Během individuálky si různými způsoby prožijete, jak nic není černé nebo bílé. Poskytnete si různými způsoby více informací o situaci či tématu, který řešíte. Tím získáte o dotčeném tématu mnohem hlubší informace a tato větší informovanost vám usnadní dostat se do pozice pozorovatele. Z této pozice snadněji danou situaci přijmete a odpustíte. Tím se v dané věci osvobodíte. Jinak řečeno, v daném tématu vyprázdníte vaši ego - mysl (nižší rovinu mysli). A vy se tohoto kousku osvobozené mysli chopíte, stane se vaším nástrojem, místo aby vás ovládala, tak jako odposud. A začnete do ní pomocí své vůle dávat to, co chcete vytvořit. Tím se v dané věci stanete vědomějším tvůrcem (tvůrcem jste totiž byli celou dobu) a vaše okolnosti v životě se budou harmonizovat.

JAK TO PROBÍHÁ?
S každým z vás setkání probíhá odlišně. A dokonce i opětovná setkání s tou samou osobou jsou často velmi odlišná. Děje se to, jelikož přichází lidé s různou úrovní vědomí (= s různou úrovní důvěry v sebe sama). Různorodost průběhu je dána i rozdílností informací, které si daný člověk přišel v sobě „načíst“. Je to tak vždy naprosto spontánní a krásný proces :-)

Není důležité, v jaké fázi vývoje k sobě se nacházíte.  Každá informace má nespočet hloubek a lze si ji poskytnout nesčetnými způsoby. A vy si ji zprostředkujete přesně způsobem, který je vám blízký. Poskytnete si odpovědi a jiné informace, pro které jste si přišli, které budou odpovídat vaší rovině otevřeného vědomí a které jste tak schopni využít v aktuální fázi vaší cesty, v nadcházejících krocích.

Nacházíte odpovědi prostřednictvím mé minulosti.

Zpočátku každého sezení, a často v celém průběhu prvního individuálního sezení, to probíhá tak, že na vaše povídání reaguji útržky ze svého života. Povídám části své „minulosti“, které mi přijde, že mám v daný okamžik říct. A vy si tím uvnitř sebe vybavujete útržky ze svého vlastního života, které nějakým způsobem souvisí s tématem, do kterého si potřebujete vnést více jasno. Tím se vám rozšíří vnímání dané situace, jelikož tím získáte ke své aktuální situaci více informací. Sami si tím zodpovíte své otázky, dojdou vám mnohé souvislosti k vaší aktuální situaci. A toto vše vám usnadní vystoupit v té aktuální situaci z role oběti, zpracovat dané omezení a osvobodit se. Má minulost tu tak slouží jako most, pomocí kterého se dostanete ke konkrétnímu útržku z vaší minulosti, který souvisí s vaší aktuální situací.

Někteří z vás si prožijí, že našli své odpovědi i bez pomoci mé minulosti.

Vedle toho stále přibývá těch z vás, kteří již nepotřebují moji minulost jako most mezi nimi a jejich moudrostí. A jsou schopni na tomto individuálním sezení „načítat“ informace ze své moudrosti, a získávat tak potřebné informace o své aktuální situaci bez pomoci mé minulosti. Toto se děje u lidí, kteří už více věří v sebe sama a potřebují už jen malinko zvýšit jejich sebeúctu, aby ty svoje informace byli schopni v sobě začít vnímat. A k tomu potřebnému navýšení vaší sebeúcty, stačí jen má pouhá přítomnost, jako někoho, kdo vás podporuje, nepochybuje o vás, věří všemu, co vnímáte. Vytvořením tohoto prostoru se byť krátkodobě zvyšuje vaše sebeúcta. A tím se úměrně tomu rozšíří i vaše vnímání a vy sami nacházíte odpovědi na svoji aktuální situaci, které jste dříve nebyli schopni zachytit. A to vše již bez mých útržků z minulosti.

Pokud během sezení přirozeně dospějeme k práci v této úrovni vědomí, individuální sezení probíhá formou vedené vizualizace. Vy sami svými vhledy a prožíváním určujete, kam se chcete podívat, jaké informace, v jaké hloubce a jakým způsobem si chcete poskytnout. Já v celém procesu zaujímám roli průvodce a zprostředkovatele. Otázkami vás vedu zapomenout chvíli na Vaši osobnost sedící na židli a soustředit veškerou Vaši pozornost k vizualizaci.

Prožijete si, že jste to byli vy, kteří si ty odpovědi našli uvnitř sebe, že to umíte.

Ať už si odpovědi naleznete uvnitř sebe prostřednictvím mé minulosti nebo příměji prostřednictvím vedené vizualizace, vy si prožijete, že jste to byli vy, kdo si ty odpovědi našli uvnitř sebe, že všechnu tu moudrost v sobě máte. A to vám trvale zvýší vaši sebeúctu a trvale vám to tak umožní vnímat více souvislostí ve svých aktuálních situacích.  

Vždy jsem překvapena, jaké informace si ke své aktuální situaci poskytnete a kam vás to zavane. A pokaždé si ty informace pro sebe odkryjete a podporu na vaší cestě dodáte naprosto originálním způsobem, který hlava nevymyslí.

Vždycky si poskytnete informace z takové hloubky, v jaké jste je aktuálně připraveni přijmout. A vždy to jsou informace, které aktuálně nejvíce potřebujete.

Sezení s každým z vás je vždy jedinečné. Děje se to, jelikož každý z vás si potřebuje poskytnout jiné informace a předat si je svým vlastním jedinečným způsobem. Ani opakovaná setkání nejsou stejná. Pokud přicházíte znovu, pak pro jiné informace anebo z jiné jejich hloubky. Je to tak vždy naprosto spontánní a krásný proces :-)

A hlavně! Vy sami na vlastní kůži zažíváte, že ty informace nalézáte vy sami uvnitř sebe. A tedy, že vy jste svým vlastním průvodcem a rádcem. Už víte, že uvnitř sebe máte prostor, kde jsou všechny informace o tom, co prožíváte, a kam můžete kdykoliv zajít a objasnit si potřebné.

CÍLEM JE:

Cílem těchto sezení je tak rozcvičit některé vaše zapomenuté smysly, které zakrněly vašim postupným úbytkem víry v sebe sama. Nebudete se nic učit. Jen se rozpomínat a postupně se spíše zbavovat všeho toho naučeného (vašich omezení).

Cílem je, abyste postupně získávali víru v sebe sama, rostla vaše sebeúcta a vy tak měli postupně odvahu si odkrýt sami a stále snadněji informace o situacích, které prožíváte. A hlavně, abyste si ty informace odkrývali sami, abyste uvěřili, že vy jste v mnoha rovinách vědomí ten tvůrce, ta moudrost a stali se zde na Zemi sami pro sebe tím nejlepším přítelem, rádcem a ochraňovatelem. 

Cílem je, abyste si vědomě zvyšovali úctu k sobě samým, aby se to nedělo již jen nahodile, ale abyste se do toho opřeli svoji vůli. Budete se pak v různých situacích vědoměji více stavět za sebe, s láskou vymezovat hranice a přebírat za sebe odpovědnost. A váš život se bude intenzivněji proměňovat tak, aby vám (vašemu tělu) bylo dobře v každém okamžiku a postupně vaše vnější konání bylo stále více autentické, osvobozené od strachů.

Cílem těchto individuálních sezení je nikoliv vás zbavit některých vašich bloků, ale ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech.

Není tak cílem, abyste jste se stali závislými na mé podpoře nebo na čemkoliv jiném. Naopak! Cílem je, aby tento prožitek, který na individuálce zažijete, dopomohl k trvalému nárůstu vaší sebeúcty a tím stále rostoucí schopnosti načíst si svoji vlastní moudrost k nějaké konkrétní aktuální situaci již sami, bez mé podpory či podpory kohokoliv jiného na Zemi.

Schopnost nalézt v sobě odpovědi na konkrétní situaci, uvidět, nacítit konkrétní minulou prožitou zkušenost, která se k té aktuální situaci váže, není nic duchovního, ani nadpřirozeného. Je to naprostou přirozeností nás všech. Stejně jako to, že máme oči, abychom viděli, uši, abychom slyšeli,… Jen tyto další smysly nám postupně v dětství zakrněly. Nebylo na tom nic špatně, mělo to svůj hlubší důvod. Ale teď je již čas opět aktivovat nebo nově v sobě objevit tuto svoji přirozenost a vzít si zpět svoji sílu a stát se vědomějším tvůrcem svého života a osvobodit se.

Co můžete během sezení prožít:

  • Uvědomit si souvislosti, nalézt odpovědi na situaci, do které potřebujete vnést více jasno prostřednictvím mého života a mých zkušeností.
  • Vstoupit do svých třeba i velmi dávných prožitých příběhů, které mají souvislost s nějakou situací, kterou máte ve svém současném životě. Díky tomu získáte o dané aktuální situaci mnohem více informací a jste schopni ji vnímat mnohem komplexněji a snáze tak v ní pochopit sebe a jiné zúčastněné. Pokud si poskytnete informace z této hloubky, často se Vám během sezení podaří „přepsat“ minulý příběh a odpustit sobě a jiným. Což má dalekosáhlý dopad na současnou situaci, ve které je daný minulý příběh znovu zrcadlen.
  • Navštívit místo, odkud „pocházíte“. Uvidět sebe, Vaši skutečnou zářivou podobu. Máte možnost uvidět a ve svém těle procítit, jak silní a důležití ve skutečnosti jste, a to bez ohledu na to, co žijete ve svých životech. Máte možnost pocítit lásku, úctu a obdiv k Vaší odvaze žít tento svůj život od své duchovní rodiny a jiných světelných bytostí. Pokud si poskytnete tento prožitek, často si o velký skok zvýšíte sebeúctu a podpoříte se tím na volby z větší sebeúcty a soucitu ve svém současném životě.
  • Zavést se do vzpomínek z Vašeho dětství, které nějak souvisí se situací, do které si potřebujete vnést více jasno. Tím si poskytnete ke své stávající situaci hlubší informace a to Vám umožní se v ní více zorientovat. Pokud si poskytnete informace z této hloubky, často se Vám daří se v minulé situaci v dětství jako to dítě zachovat jinak („přepsat ji“), jelikož do ní vstupujete s mnohem větší moudrostí, které jste se v mezidobí otevřeli. Navíc tyto informace změní Váš pohled na aktuální situaci, ve které se ta neodpuštěná z dětství odráží a Vám půjde snáze alespoň zčásti odpustit a zachovat se v té situaci více s úctou k sobě a k jiným.
  • Mít možnost na symbolickém příběhu, který se Vám ukáže, prožít si svůj vnitřní konflikt a tím jej uvidět, uvědomit si a stát se více vědomý (informovaný) v aktuálních situacích, ve kterých je Vám ukazován. Což Vám umožňuje tento vnitřní konflikt vědomě ve svém životě postupně léčit = jednat v těch situacích bez povyšování či ponižování jedné či druhé této své části.
  • Mít možnost vést rozhovor a dořešit něco s někým, komu byste rádi hodně řekli, u koho cítíte, že je něco nedořešené, ale zatím to z nějakého důvodu nedokážete nebo to není fyzicky možné.
  • Poskytnout si informace ohledně změny ve Vašem životě, kterou se chystáte učinit, ohledně nového projektu, který plánujete zrealizovat, ohledně naplnění Vašeho snu, atd.
  • Poskytnout si podporu dalšími jinými způsoby.

CENA:

Vzhledem k mým aktuálním podmínkám je možné INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ pouze PŘES SKYPE, cena 1000,- Kč (43 EUR). Délka 2 hodiny. Ve výjimečných případech je možné individuální sezení osobně, cena 1000,- Kč (43 EUR). Délka 2 hodiny. Dobré připojení k internetu je nezbytné a je zapotřebí, abyste během sezení měli soukromí a nikdo vás nerušil!

Kontaktujte mne a domluvíme se na termínu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Prosím, berte na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato má aktivita (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči! Z toho důvodu tato mnou nabízená služba je určena pouze lidem, kteří mají zájem o osobní či duchovní růst, avšak netrpí žádnou duševní či mentální poruchou ani neberou léky na zklidnění.

PŘI POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY OD VÁS ZÍSKÁVÁVÁM JAKO OSOBNÍ ÚDAJ: EMAILOVOU ADRESU A FAKTRUAČNÍ ÚDAJE (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU), Č. ÚČTU, SKYPENAME ČI TEL. ČÍSLO. PŘED TÍM NEŽ MI NAPÍŠETE EMAIL Z DŮVODU OBJEDNÁNÍ SE NA "INDIVIDUÁLKU" SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE DOKUMENT: "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ", KDE VÁS INFORMUJI O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODESLÁNÍM EMAILU S OBJEDNÁVKOU NA "INDIVIDUÁLKU" POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI DANÝ DOKUMENT PŘEČETLI A NA ZÁKLADĚ NĚJ PO SVÉ ÚVAZE MI ZMÍNĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTLI.