Rešení konfliktů s jednou stranou

PROČ NABÍZÍM TUTO SLUŽBU?

V rámci některých svých životních dramat, jsem došla k poznání, že jsme všichni jedno a tedy to, co nám vadí na jiných, nám vlastně často vadí na sobě. A na sobě nám to vadí, jelikož jsme tuto část sebe samých dosud nepřijali. Prostřednictvím konfliktů s jinými jsme tak často i postaveni před situaci, ve které jsme již jednou či vícekrát byli, ať už v tomto či jiném životě a nám je tímto dána možnost tentokrát rozhodnout se jinak jak ze strachu. (Může nám tak vadit chování, které sami na jiných byť v modrobílém praktikujeme v tomto životě, byť nevědomě. Může nám však vadit i chování jiných, které jsme praktikovali v dávné minulosti, která přesahuje tento život nebo které vůči nám již někdo v dávné minulosti praktikoval).

Ty nepříjemné situace a lidi nám to vlastně přišli sdělit, a tak nám byť nevědomě pomoct na naší cestě k sobě. Tito lidé, kteří nám vadí, spolu s kterými přicházejí nepříjemné situace, jsme mnohdy vlastně my sami (ať už v tomto životě nebo v některém z předešlých) nebo nám pomáhají dostat se do obdobných situací z dávné minulosti (byť symbolicky) a tím nám pomáhají si připomenout bolest, kterou jsme dosud neodpustili a kterou tak v sobě nevědomě dusíme. Ti nepříjemní lidé a situace nám tak vlastně ukazují, co jsme sobě nebo jiným (a tedy vlastně rovněž sobě) dosud neodpustili.

Čím dál více přibývá lidí, co jsou schopni připustit, že vše je jejich dílo. Jsme čím dál více schopni převzít odpovědnost za vše, co se nám v životě děje a tím si postupně bereme zpět svoji sílu a svobodu. V souladu s tím, tak přibývá těch, kterým nestačí věc rozhodnout u autority (= rozhodnutí soudu) nebo ji vyřešit z úrovně našich potřeb (= mediace). Jak jsme stále blíž sobě, začínáme stále více vnímat, že naše mnohé potřeby pramení z nadvlády našeho ega nad námi (z naší závislosti, nedostatku sebelásky k sobě a jiným, z našeho strachu).

Od uvědomění, že za mnohými našimi potřebami jsou naše strachy, nedostatečná láska (sebeúcta) k sobě samým, je pak už jen krůček k tomu stát se bdělými v dané situaci a najednou uvidět, co je skutečnou příčinou našeho nepokoje. Objevení svých vlastních omezení, v důsledku kterých máme danou potřebu, na jejímž naplnění lpíme, a zpracování jich, je podle mého názoru odstraněním skutečné příčiny vnějšího konfliktu.

Lidé, pro které je vhodné řešit konflikt z této úrovně, jsou schopni si připustit a i přijmout, že vše co se jim děje, je jejich výtvor a že vše má svůj hlubší smysl. Jsou schopni se již na jejich „dramata“ dívat alespoň chvilkově z vyšší perspektivy a vidět to skryté požehnání v nich. Nebo jsou schopni již alespoň chvilkově vnitřně cítit, že vše je z hlubšího a širšího pohledu, jak má.

Při řešení konfliktu v této úrovni se tak jde ještě hlouběji než při mediaci a konflikt se řeší na úrovni zvědomení a zpracování přesvědčení/bloků neboli svých vlastních omezení, která za pomocí daného konfliktu vypluly na povrch. Výsledkem je pocit nárůstu vnitřního osvobození, sebeúcty, sebelásky, což se vzápětí začne odrážet ve vnějším světě daného člověka a tedy i v dotčeném konfliktu.

Často se stává, že každá ze stran konfliktu se nachází v odlišné fázi vývoje k sobě a konflikt tak každá považuje za vyřešený v odlišné rovině. Je zcela jedno, zda konflikt z této úrovně jsou schopny řešit obě strany konfliktu nebo jen jedna.

Každý z nás sám za sebe si totiž volí v každém okamžiku svého života, zda se rozhodne ze strachu nebo bez ohledu na něj. A stejné je to u rozhodování o způsobu vyřešení konfliktu. Každý sám za sebe si totiž vědomě či nevědomě volí způsob jeho řešení. Zpracování jakéhokoliv bloku v nás není totiž závislé na ostatních.

A tak i v případě, kdy je připravena řešit konflikt z této úrovně jen jedna strana konfliktu, nepřipravenost druhé strany ji nebrání si daný konflikt pro sebe vyřešit z této úrovně, ze které jej vyřešit potřebuje.

Konflikt totiž nevzniká vně ale uvnitř nás, a tak pro zmírnění nebo úplné vyřešení konfliktu (pro zcela jiné nahlížení na danou situaci) stačí, když se pracuje jen s jednou ze stran, která je připravena. O co víc jednání jedné strany bylo jen zrcadlením toho druhého, o to víc se po přijetí a odpuštění (zpracování bloku) té strany, která byla takto zrcadlena, konflikt zmírní. Ať už se vnější konflikt zmírní více či méně či zcela vymizí, ta strana, která pochopila, jakou informaci ji konflikt nese a odpustila si a přijala tak další svoji doposud odmítanou část, bude uvnitř sebe cítit nárůst sebeúcty, svobody, radosti, míru a klidu. A tato zvýšená míra harmonie se postupně bude projevovat i ve všech aspektech jejího vnějšího života.

 

JAK BUDEME PRACOVAT?

Jak už jsem napověděla, bude to probíhat podobně, jak když byste za mnou přišli na setkání z důvodu svého osobního rozvoje. Začnete povídat a já vám na váš příběh budu reagovat útržky ze svého života, které budu cítit, že vám mám na vaše sdělení povědět. Na těchto svých příbězích vám budu vysvětlovat souvislosti, ke kterým jsem dospěla a vy si možná prostřednictvím toho sami zodpovíte některé své ať už vyslovené nebo nevyslovené otázky související (nebo i zdánlivě nesouvisející) s daným konfliktem. Budu se vás možná hodně ptát a vy odpovídáním si sami budete přicházet na ta přesvědčení, která v sobě nosíte a která ovlivňují i tu nepříjemnou situaci, ve které se nacházíte. Seznámím vás s metodami, které alespoň mě fungují při zvědomování a zpracování mých vlastních omezení a možná i pomocí nich objevíte některá svá omezení, která souvisejí s daným konfliktem, nebo si přijdete na svůj vlastní způsob, jak si konkrétní svá omezení uvědomit a zpracovat. Uvědomíte si, že vy sami máte v rukou moc významně ovlivnit danou situaci a přispět k jejímu vyřešení. Čím více přesvědčení, která ovlivňují to, že danou situaci jako konflikt vnímáte, zpracujete, tím více přispějete k jeho vyřešení nebo alespoň zmírnění.

Cena: 1000,- Kč (40 EUR) za jedno setkání. Délka setkání 2 hodiny.

Prosím, berte na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato sezení se mnou (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči.