Řešení konfliktů

Po zkušenosti se soudními spory a s mediací, tedy řešením konfliktu s prostředníkem za účasti všech stran konfliktu, a v souvislosti s mým vývojem k sobě, mi došlo, že konflikty nevznikají vně ale uvnitř každého z nás a že se dají řešit z mnoha úrovní.

Jaká úroveň vyřešení konfliktu bude pro dané účastníky dostačující, vždy záleží na nich samotných, a to na každém jednotlivě. Zaleží totiž, kde se nacházíme na cestě k sobě. Čím blíže jsme sobě, tím z hlubší roviny budeme mít potřebu konflikt vyřešit.

1. úroveň – (Řešení konfliktu u soudu ji jiné autority)

Jednou z úrovní je vyřešení konfliktu za pomocí soudní či jiné autority. Z mého pohledu je to řešení většinou na úrovni pozic. Pozicemi nazývám nikoliv skutečné důvody, proč chceme to či ono, ale takzvané zástupné důvody. Tyto zástupné důvody prezentujeme buď vědomě jako naše skutečné potřeby, jelikož z jakéhokoliv důvodu nechceme, aby jiní znali naše skutečné potřeby, nebo je prezentujeme nevědomě, jelikož nevíme, že naše skutečné potřeby v dané věci jsou jiné. Výsledkem je často autoritativní rozhodnutí na úrovni pozic účastníků a nikoliv jejich skutečných potřeb.

2. úroveň – (Řešení konfliktů bez soudu za účasti všech stran konfliktu a prostředníka/mediátora)

Druhou úrovní, hlubší, je vyřešení konfliktů na úrovni skutečných potřeb, nikoliv pozic. V této úrovni řešení konfliktů, účastníci konfliktu jsou již schopni připustit a tak i odhalit své skutečné potřeby v dané věci a současně je prezentovat druhé straně nebo jsou již připraveni odhalit druhé straně jim již dávno známé jejich skutečné potřeby v dané věci. Skutečné potřeby v dané věci si mohou účastníci konfliktu odhalit vzájemně sami bez pomoci třetí osoby anebo za pomocí prostředníka/mediátora, jako třetí nezávislé a nestranné osoby. Výsledkem je pak dohoda na úrovni potřeb, která uspokojuje skutečné potřeby účastníků v konfliktu nebo alespoň ty pro ně nejdůležitější.

3. úroveň – (Řešení konfliktu za účasti jen jedné strany konfliktu)

Třetí, pro mě doposud poznanou jako nejhlubší úrovní, je vyřešení vnějšího konfliktu s nějakou jinou osobou na základě vyřešení vnitřního konfliktu. V této úrovni lidé ještě více než tomu je ve 2.  úrovni vyřešení konfliktu na úrovni potřeb, přebírají odpovědnost za svůj život, čímž sílí.

Na této úrovni jsou si již lidé schopni připustit a i přijmout, že vše co se jim děje, je jejich výtvor a že vše má svůj hlubší smysl. Jsou schopni se již na jejich „dramata“ dívat alespoň chvilkově z vyšší perspektivy a vidět to skryté požehnání v nich. Nebo jsou schopni již alespoň chvilkově vnitřně cítit, že vše je z hlubšího a širšího pohledu, jak má.

Toto prožité poznání, ke kterému v důsledku své životní cesty dospěli, jim umožňuje vidět, že ostatní kolem nich jim mnohdy jen zrcadlí to, co doposud nepřijali uvnitř sebe. Došli již k poznání, že jsme všichni jedno, nebo jsou schopni si to alespoň připustit. Již mají prožito, že mít potřebu něčeho, a tedy lpět, je jen produkt jejich ega, jejich strachu. Již jsou schopni si alespoň připustit, že to, co se jich emočně dotýká, u čeho nejsou schopni zůstat pouhými pozorovateli, aniž by cítili nepříjemné emoce (vztek, zlobu, závist, žárlivost atd.) nebo se s nimi ztotožňovali, je pro ně vlastně informací, kde mají blok, který jim brání posunout se blíž sobě. Již jim tak nestačí konflikt vyřešit na úrovni potřeb, ale chtějí zpracovat přesvědčení či blok, v důsledku kterého mají danou potřebu a cítí nepříjemné emoce, se kterými se ztotožňují. V této úrovni se tak jde ještě hlouběji a konflikt se řeší na úrovni zvědomení a zpracování přesvědčení/bloků neboli svých vlastních omezení, která za pomocí daného konfliktu vypluli na povrch. Výsledkem je pocit nárůstu vnitřního osvobození, sebeúcty, sebelásky, což se vzápětí začne odrážet v jejich vnějším světě a tedy i v dotčeném konfliktu.

Nabízím pomoc při řešení konfliktů ve shora zmíněné 2. a 3. úrovni, tedy:

Prosím, berte na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato sezení se mnou (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči.